Üldtööplaani tervik

 

Kinnitatud 1.09.12a ÕN 1.-6/1

Muudetud 22.03.13 1.-6/7

Sillamäe Gümnaasiumi

ÜLDTÖÖPLAAN

2012/2013 õa

2012/2013 ÕPPEAASTA EESMÄRGID
 

EESMÄRK

Valdkonnad
1 Gümnaasiumi töötajad ja õpilased on kujunenud ühtseks ja sõbralikuks koolipereks. KÕIK
2 Gümnaasium on kujunemas õppivaks organisatsiooniks. KÕIK
3 Esimesed gümnaasiumilõpetajad sooritavad edukalt riigieksamid. ÕKT, HT
4 Sillamäe Gümnaasiumil on nõuetele vastav õppekava. ÕKT, HT
5 Kooli asjaajamine ja õppekorraldus vastavad nõuetele ja me läbime edukalt riikliku järelvalve. JUHT, PT, ÕKT
6 Kujundame välja õppimisvõimalused neljas õppesuunas. ÕKT, PT, Ressursid
7 Pakume vähemalt kahel erialal eelkutseõpet. ÕKT, KT
8 Gümnaasiumi õpilaste arv ei vähene vaid suureneb. ÕKT, HT
9 Gümnaasiumis töötavad professionaalsed ja pühendunud inimesed. JUHT, PT
10 Gümnaasiumil on kõigis kooli tegevuse valdkondades püsivad koostööpartnerid. kõik
11 Gümnaasiumis on alustatud kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamist. Kõik

 

 

 

 

  I JUHTIMINE

Tähtaeg (kuu)

Vastutajad

Jrk

Tegevused, ülesanded valdkonniti

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

Juht Kaasatud isikud

1

Juhtkonna moodustamine ja tööle rakendamine X X X                   D ÕJ, HJ, PS, MJ

2

II poolaasta eesmärkide ja tegevuste kavandamine         X               D juhtkond

3

Sisehindamise korra väljatöötamine ja sisehindamisprotsessi käivitamine    X  X  X        X  X       D AJ

4

Arengukava 2013-2015 koostamine   X X X X X X X X       AJ juhtkond

5

Õppetoolide tegevuse käivitamine   X X X X X X X X X     ÕJ ÕTJ

6

Õppekava arendamine X X X X X X X X X X     ÕJ ÕSJ, ÕTJ

7

Koostöö arendamine kooli pidajaga, lapsevanemateg, gümnaasiumi hoolekoguga     X X X X X X X       D juhtkond

8

Arengukava töörühmade tööle rakendumine   X X X X X X           AJ ÕJ, PS

9

Töökeskkonna nõukogu moodustamine ja tööle rakendamine   X X X X               AJ MJ

10

Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse tegevuse rakendamine   X X X X               HJ HJ

11

Hädaolukorras tegutsemise plaani väljatöötamine   X X                   MJ AJ

12

Gümnaasiumi tegevuse kajastamine meedias ja osalemine kogukonna elus         X X X   X       HJ D, HJ

13

Gümnaasiumi osalemine kogukonna elus X X X X X X X X X X     D HJ, ÕJ, AJ

14

Valdkondade strateegiate väljatöötamine X X X X X X X X X       D AJ, ÕJ, HJ, MJ

15

Kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamine         X X X X X X   X AJ ÕJ, S

16

Tervisenõukogu moodustamine ja töölerakendamine         X X X X X       D AJ,MJ

17

Õpilaste vastuvõtu korraldamine               X X X     D ÕJ, ÕTJ

 

 

 

 

  II PERSONALITÖÖ

Tähtaeg (kuu)

JRK Tegevused, ülesanded valdkonniti

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

Vastu-

taja

Kaasa-

tud isikud

1

Noore pedagoogi sisseelamis- ja toetusprogramm X X X X X X             ÕJ AJ, PS, ÕSJ

2

Töötajate kaasamine gümnaasiumi eesmärkide püstitamisele, täitmise analüüsimisele ja vajalike otsustuste arutamisele. X X X X X X X X X X X X D ÕJ, AJ, HJ, PS

3

Personali eesti keele oskuse arendamine X X X X X X X X X X X X D PS, AJ

4

Personali tunnustamise hea tava väljatöötamine     X X                

D

AJ, ÕJ, MJ, PS

5

Õpetajate koolituskava väljatöötamine ja rakendamine     X X                

ÕJ

AJ, PS

6

Õpetajakoolitused väljaspool kooli X X X X X X X X        

ÕJ

PS

7

Sisekoolitused – meeskonnatöö jt                        

D

 

8

Töötasustamise põhimõtete väljatöötamine     X X X              

D

ÕJ, AJ, PS

9

Töötajate informeerimine gümnaasiumi kordade ja õigusaktidega X X X X X X X X        

PS

MJ, AJ

10

Klassijuhatajate arenguprogrammi väljatöötamine ja rakendamine     X X X        X       D KLJ

11

Tervisepäevade korraldamine   X     X     X        

AJ

juhtkond

12

Personalipoliitika arendamine X       X       X      

D

PS

13

Persoanliarvestus ja statistika X X X X X X X X        

PS

valdkonnajuhid
  Sillamäe Gümnaasiumi koolitusplaan  
  Jrk Prioriteetsed koolitusteemad

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

Vastu

taja

Kaasatud  
 

1

Koolitusvajaduse hindamine ja koolituse planeerimine X         X           X D valdkonnajuhid, PS  
 

2

Kooliarenduse valdkonna koolitused   X     X         X     D AJ  
 

3

Spetsialistide tööalased koolitused   X     X   X     X     AJ PS  
 

4

Majandus- ja abipersonali koolitused X                     X AJ MJ  
 

5

Õpetajate isiksuslikku arengut toetavad koolitused X X X X X X X X X X   X D ÕJ  
 

6

Pedagoogide professionaalset arengut toetavad koolitused X X X X X X X X X X   X D ÕJ  
 

7

LAK-õppe alased koolitused X X X X X X X X X X   X D ÕJ  
 

8

Keelealased koolitused (eesti keel, inglise keel) X X X X X X X X X X   X D keeleõpetajad  
 

9

Tuleohutusalased, töökeskkonnaalased ja esmaabi koolitused   X                   X MJ AJ  
 

10

Organisatsioonikultuuri ja juhtimisvaldkonna koolitused   X     X         X   X D AJ  
 

11

IKT- kasutamisoskusi arendavad koolitused   X X X           X     D IT-õpetajad  
 

12

Nõustamisoskust arendavad koolitused                         D psühholoog  

 

 

 

 

  III KOOSTÖÖ

Tähtaeg (kuu)

Tegevused, ülesanded valdkonniti

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

Vastu

taja

Kaasatud isikud

1

Koostöösuhete loomine ja arendamine kutseõppeasutustega X   X                  

ÕSJ

AJ

2

Koostöösuhete loomine kõrgkoolidega   X                    

AJ

ÕSJ

3

Koostöö arendamine vanematega X X X X X X X X X X    

D

KLJ

4

Koostöö hoolekoguga arengukava väljatöötamisel     X X     X X        

D

AJ

5

Koostöö “Tagasi Kooli” projekti raames                        

6

Tegevuskava õpilaste ja vanemate informeerimiseks õppimisvõimalustest gümnaasiumis            X  X  X        

D

 ÕTJ

7

Koostöö Sillamäe põhikoolidega       X X   X X X      

D,HJ, ÕJ

ÕTJ

8

Karjääripäeva ettevalmistamine ja läbiviimine           X X           Karjääri-

Koordi-

naator

ÕSJ

9

Koostöösuhete loomine ja arendamine Ida-Viru 2-3 gümnaasiumiga     X X X              

AJ

HJ

10

Koostöösuhete loomine 2-3 gümnaasiumiga mujalt Eestist         X X X           PJ

HJ

11

Koostöö arendamine kooli toetavate organisatsioonidega   X X       X          

D

HJ

 

  IV ÕPPEKESKKOND JA RESSURSID

Tähtaeg (kuu)

 

Tegevused, ülesanded valdkonniti

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

Vastutaja

1 Arvutipargi komplekteerimine ja arvutivõrgu loomine  X  X  X  X                

D

2 Õppekavale vastava õppevara soetamine  X  X  X  X                

D

3 Raamatukogu tegevuse kaasaegsetele nõuetele vastavusse viimine  X  X  X  X  X              

RMTKJ

4 Õppeklassides õpetaja töökohtade standardile vastav komplekteerimine  X  X  X                  

D

5 Materiaalsete vahendite inventuuri läbiviimine      X                  

AJ

6 Remondi lõppemise järel tööruumide sisustamine         X X            

AJ

7 Spordiinventari uuendamine ja soetamine   X X                  

D

8 Kooli kodulehe uuendamine   X X X X X X X X X    

IT

9 Moodle kasutuselevõtmine õpetajate poolt       X                

ÕSJ

10 2013 a eelarve kava koostamine   X X                  

D

11 Kooli intraneti käivitamine Wikisüsteemis   X                    

IT

12 Õpetajate töötingimuste parandamine   X   X X              

MJ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V ÕPPEKASVATUSTÖÖ

Tähtaeg (kuu)

 

Tegevused, ülesanded valdkonniti

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

Vastutaja

1

Tunniplaani koostmine uue tarkvaraga X   X   X   X   X      

2

Õpetajate töökavade kooskõlastamine X       X              

ÕJ

3

Õppetoolide tööplaanide koostamine ja kinnitamine   X                    

ÕJ

4

Kirjalike toode juhendi koostamine ja kinnitamine           X X          

ÕJ

5

Õpilaste juhendamise ja uurimistööde läbiviimise süsteemi ja korra väljatöötamine ja rakendamine   X X X     X X X      

ÕJ

6

Aineprogrammide koostamine ja õppekavale lisamine X   X   X X X X X X    

ÕJ

7

Õppesuundade tegevusplaanide koostamine X X                    

ÕJ

8

Õpilaste uurimistööde  kaitsmine           X   X        

ÕJ

9

Valikkursuste käivitamine X X                    

ÕJ

10

Õppekava arendamine – hindamine   X X                  

ÜJ

11

Õppekava arendamine – läbivad teemad     X X                

ÕJ

12

Õppekava arendamine – valikkursused         X X            

ÕJ

13

Õppekava arendamine – väärtuskasvatus       X X X            

ÕJ

14

Õppesuundade avatud nädalad 9ndatele klassidele           X            

ÕSJ

15

Laupäevakooli käivitamine Sillamäe 9ndikele             X X X      

AJ

16

Karjääriplaneerimise tegevuskava koostamine     X X                

KK

17

E-kursuste väljatöötamine       X X              

ITÕ

18

Õppetoolide tegevuse arendamine                        

ÕJ

19

Hindamisjuhendi arendamine X   X   X X X X X X    

ÕJ

 

 

 

  VI HUVITEGEVUS

Tähtaeg (kuu)

Vastutaja

 

Tegevused, ülesanded valdkonniti

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

1 Teadmiste päev. Koolirahu päev Sillamäel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJ
2 Traditsiooniliste ürituste kava koostamine X X                     HJ
3 Õpilasesinduse moodustamine ja töölerakendamine X X                     HJ
4 Spordipäev X           X           KEH Õ
5 Õpetejate päev                         HJ
6 10ndate klasside õpilaste pühitsemine   X                     HJ
7 Kodanikupäev     X                   HJ
8 Isadepäev     X                   Tsmõhh
9 Detsembriballi ettevalmistamine ja läbiviimine     X X                 HJ
10 Heategevuslaat       X                 HJ
11 Tuntud ja huvitavate inimeste külalisprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine      X    X  X  X           HJ
12 Sõbrapäev           X             HJ
13 Kontsert-etendus “Detsembriball” lapsevanematele           X             HJ
14 Õpilasvahetuse programmi väljatöötamine ja rakendamine         X       X X     HJ
15 Kuluuride tundmaõppimine Õigeusu jõulutraditsioonide tutvustaamine         X               HJ
16 Gümnaasiumi ajalehe väljaandmine   X X X                 HJ
17 Gümnaasiumi remondi lõppemise Tänupäev           X             HJ
18 ÕE väljasõit Otepääle                         Hj
19 Eesti Vabariigi sünnipäev                         HJ
20 Karjääripäev             X           HJ
21 Naljapäev               X         HJ
22 Vimane koolikell 12.klassides                         HJ
23 Heategevuskontsert puudega lapse toetuseks               X         HJ
24 Laupäevakool               X X       HJ
25 “Teeme Ära ” talgupäev                 X       HJ
26 Sportlik orienteerumispäev Kurtna järvistul                         HJ
27 Edukate õpilaste tunnustamine                 X       HJ
28 Kevadkontsert                         HJ
29 Õpilasesinduse külaskäik  Hiiumaale Kärdla G-sse                 X       HJ
30 Lõpuaktus                   X     HJ

 

  VII ENESEHINDAMINE

Tähtaeg (kuu)

 

Tegevused, ülesanded valdkonniti

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

Vastutaja

1

Sisehindamise korra ettevalmistamine ja rakendamine X X    

 

 

 

 

 

 

 

 

D

2

Sisehindamise korra lisade ettevalmistamine   X    

 

 

 

 

 

 

 

 

D

3

Sisehindamise läbiviimise ajakava koostamine        

 

 

 

 

 

 

 

 

AJ

4

Materiaalse põhivara inventuur     X X

 

 

 

 

 

 

 

 

AJ

5

Gümnaasiumi õpilaste tagasisideküsitlused   X   X     X           AJ

6

Õppekasvatustöö sisekontroll (e-kooli päevikud)         X               ÕJ

7

Koolisiseste konkursside läbiviimine     X                   ÕJ

8

Koolisiseste olümpiaadide läbiviimine     X X                 ÕJ

9

Maakonna olümpiaadidest osavõtmine       X X               ÕJ

10

Riigieksamid               X X X     ÕJ

11

Õpilaste tunnustamine       X   X       X     ÕJ, HJ

12

Kokkuvõtted õpilaste individuaalsest osalemisest võistlustel, konkurssidel           X       X     KLJ

13

Riskianalüüsi koostamine                         AJ

14

Pedagoogide eneseanalüüside koostamine                         D

15

Arenguvestlused õpetajatega                         D

16

Arenguvestlused spetsialistidega                         D

17

Meediamonitooring           X       X     RMTKj

18

Sisehindamiseks vajalike uurimuste läbiviimise korra ettevalmistamine ja rakendamine               X         AJ

19

Auditite läbiviimise kokkuvõtte juhendi koostamine                 X       AJ

20

Dokumendihalduse audit               X X       DHsekretär

21

IKT audit     X           X       IT-juht

22

Personalidokumentide audit                 X       DHsekretär

23

Sisehindamise läbiviimise ajakava korrigeerimine                 X       AJ

24

 Ringide aruandeesitlused                 X       HJ

25

“Aasta õpetaja” valimine                 X      

PS

26

Õppeperioodi kokkuvõtte tegemine ja ÕN-le esitamine                 X X     ÕJ

27

Õppeaasta tegevusaruande koostamine ja ÕN-le esitamine                   X   X D,ÕJ, HJ

 

 

 

 

Jrk

VII ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSKAVA

Tähtaeg

Vastutaja

  Korralised ÕN koosolekud    

1.

ÕN 1.-6/1

1.09.2012

D, ÕJ, ÕSJ, KLJ

ÕN sekretäri valimine
Üldtööplaani kinnitamine, ÕN tegevuskava kinnitamine
Arvamuse andmine õppekava kohta
Arvamuse andmine kodukorra kohta
ÕN esindajate valimine hoolekogusse

2.

ÕN 1.-6/2

24.10.2013

D,ÕJ, KLJ, ÕSJ, ÕNS

Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta
Üldtööplaani muudatuste kinnitamine
Osalemine kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel
Osalemine kooli arengukava koostamises

3

ÕN  1.-6/3

18.12.2012

D,ÕJ, KLJ, ÕSJ, ÕNS
Õppe- kasvatustöö küsimused

4.

ÕN  1.-6/4

24.01.2013

D, AJ, ÕJ, ÕSJ, ÕNS

Arvamuse andmine põhimääruse muudatuste kohta
Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta
Üldtööplaani muudatuste kinnitamine
ÕN tegevuskava muudatuste kinnitamine
Osalemine kooli arengukava koostamises

5.

ÕN 1.-6/5

11.02.2013

D, AJ, KLJ, ÕNS

Arvamuse andmine kodukorra muutmise kohta
Arengukava 2013-2015 I lugemine, täienduste lisamine

6.

Erakorraline ÕN nr 1.-6/6

27.02.2013

D, ÕJ,KLJ

Õpilastele käitumise korrigeerimiseks vajalike meetmete rakendamine

7.

ÕN 1.-6/7

22.03.2013

D, AJ, ÕJ, ÕSJ, KLJ, ÕNS

Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi arengukava 2013-2015 kohta
Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi kodukorra muudatuste kohta
Arvamuse andmine õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kohta 2013/2014 õppeaastal
Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi õppekava muudatuste (hindamine) kohta
2012/2013 õppeaasta üldtööplaani muudatuste kinnitamine
Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta
Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks

8.

ÕN 1.-6/ 8

16.05.2013

ÕJ, ÕSJ

Õppekasvatustegevuse vahekokkuvõte
Õpilaste õppeedukuse analüüs ja meetmete rakendamine ebaedukate õpilaste toetamiseks

9.

ÕN 1.-6/9

13.06.2013

D, ÕJ, ÕSJ

Järelvalve akti tutvustamine ja järelvalve tulemuste  läbiarutamine
Täiendava õppetöö tulemuste kokkuvõte
Õpilaste gümnaasiumi lõpetamine

10.

ÕN 1.-6/10

aug.13

D, ÕJ, ÕSJ, ÕNS, KLJ

Õppeaasta kokkuvõtte ärakuulamine, arutamine ja juhtkonnale ettepanekute tegemine õppekasvatustöö parendamiseks
Täiendava õppetöö tulemuste arutelu
Arvamuse andmine Gümnaasiumi õppekava muudatuste kohta

 

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s