Majandusjuhataja ametijuhend

MAJANDUSJUHATAJA  AMETIJUHEND

 

Ametikoha nimetus:                          majandusjuhataja

Koht gümnaasiumi struktuuris:       direktori alluvuses

Aruande kohustus:                           direktorile

Asendaja:                                          arendusjuht

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Majandusjuhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu direktor. Puhkuse ja ajutise töövõimetuse perioodil võivad tema kohustused olla määratud teistele gümnaasiumi töötajatele.

1.2. Majandusjuhataja juhindub oma tegevuses:

a)      töölepingust ja käesolevast ametijuhendist

b)      seadustest ja teistest õigusaktidest, mis reguleerivad tegevust üldhariduskoolides,

c)      töö- ja tuleohutuse nõuetest ja normidest,

d)     direktori käskkirjadest, direktori või teda asendava ametiisiku korraldustest ja juhenditest;

e)      töökorralduse reeglitest,

f)       asjaajamiskorrast.

1.3. Majandusjuhataja korraldab gümnaasiumi teenindava ja tehnilise personali tegevust (majahoidja, garderoobihoidja, koristajad, remonditöölised).

2. Peamine ülesanne ja eesmärgid

Majandusjuhataja ametikoha peamiseks ülesandeks on gümnaasiumi majandus- ja haldustegevuse korraldamine eesmärgiga  luua ja hoida gümnaasiumi hoones ja territooriumil õppimiseks, huvitegevuseks ja koolitöötajate tööks soodsad, ohutud ja esteetilised tingimused.

Majandusjuhataja kuulub gümnaasiumi juhtkonda ja teeb koostööd gümnaasiumi juhtkonna liikmetega.

3. Peamised tööülesanded ja -kohustused

Majandusjuhataja:

3.1. valmistab ette ja esitab direktorile kinnitamiseks korrad ja juhendid, mis reguleerivad gümnaasiumi hoone ja muu vara kasutamist, tervisekaitse- ja tuleohutusnõuete täitmist.

3.2. jälgib ja hindab veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte ja elektri kasutamist ja peab arvestust vastavate süsteemide kasutusnäitajate kohta kuude kaupa ning tagab vastavate näitajate esitamise teenuse pakkujatele arvete koostamiseks.

3.3. koostab gümnaasiumi hoone, territooriumi või muu gümnaasiumi vara remondi- ja korrashoiu plaani ja esitab selle kaks korda aastas (oktoobrikuus ja maikuus) kinnitamiseks.

3.4. korraldab gümnaasiumi hoones ja territooriumil valve sh elektroonilise valve.

3.5. korraldab gümnaasiumi hoones ja territooriumil korrashoiu sh prügi jm jääkide ladustamise ja äraveo,

3.6. koostab ja esitab kinnitamiseks gümnaasiumi hädaolukorra plaani,  korraldab hädaolukorra plaani kohase õppuse,

3.7. instrueerib temale alluvaid töötajaid ohutustehnika eeskirjadest,

3.8. korraldab gümnaasiumi  varade inventuuri läbiviimise,

3.9. valmistab ette hanked, sh kogub vajalikku informatsiooni, mis on vajalik gümnaasiumile vajamineva õppevara (va õppekirjandus), inventari (va arvutitehnika)  ja sisustuse hankimiseks;

3.10. osaleb Sillamäe Gümnaasiumi arengukava koostamises;

3.11. osaleb gümnaasiumi sisehindamises;

3.12.  osaleb gümnaasiumi juhtkonna nõupidamistel, töötajate koosolekutel ja töörühmade töökoosolekutel, kuhu majandusjuhataja kuulub;

3.13 korraldab gümnaasiumi avariide likvideerimise;

3.14 täidab muid ettenägematuid ülesandeid vastavalt olukorrale ja vajadusele vastavalt direktori või teda asendava ametiisiku korraldustele;

3.15. ettenägematute takistuste korral pöörduma direktori poole ilmnenud takistuste kõrvaldamiseks;

4. Õigused

Majandusjuhatajal on õigus:

4.1. esitada kaebus või avaldus isiku kohta, kes rikkus gümnaasiumi kodukorda või kahjustas gümnaasiumi vara;

4.2. teha ettepanekuid töökorralduse täiustamise kohta;

4.3. teha ettepanekuid gümnaasiumi majandustegevuse alal;

4.4. teha ettepanekuid teenindava personali tööle võtmisel ja vallandamisel;

4.5. majandusjuhatajal on õigus koolitusele vastavalt koolituskavale ja eelarve võimalustele;

4.6. keelduda tööülesannete täitmisest, milleks ta ei ole saanud vastavat väljaõpet;

4.7. saada ametiülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja asjassepuutuvaid

dokumente ning selgitusi.

5. Vastutus

Majandusjuhataja vastutab:

5.1. käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmata jätmise puhul seaduse või haldusaktiga sätestatud korras;

5.2. tema kasutusse antud ja tema kasutuses olevate seadmete ning inventari sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

5.3 materiaalse vara kasutamiseks võib Tööandja sõlmida majandusjuhatajaga materiaalse vastutuse lepingu.

 

6. Majandusjuhataja ametikohal töötajale esitatavad nõuded

Majandusjuhataja

6.1 soovib ja oskab gümnaasiumi töötajatega ja külastajatega viisakalt ja tasakaalukalt suhelda;

6.2 oskab käsitleda IKT-, side- ja signalisatsioonivahendeid;

6.3 on võimeline kriisisituatsioonis operatiivselt ja adekvaatselt reageerima;

6.4 valdab eesti keelt vähemalt B2 tasemel (muukeelse hariduse omamisel);

6.5 omab kõrgemat haridust.

7. Allakirjutanud kinnitavad, et on aru saanud käesoleva ametijuhendi sisust, eesmärkidest, sätetest, nõuetest ning pooltel ei esine takistusi, mis ei võimalda käesolevat ametijuhendit täita.

8. Käesoleva ametijuhendi läbivaatamine ja muutmine toimub vastavalt vajadusele iga

õppeaasta alguses.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s