HOOLEKOGU

Sillamäe Linnavalitsus kinnitas Sillamäe Gümnaasiumi HOOLEKOGU KOOSSEISU

  1.  Inna Nazarova, Sillamäe linnavolikogu esindaja
  2. Jelena Hlebova, gümnaasiumi pedagoogide esindaja
  3. Aleksei Tsmõhh, gümnaasiumi pedagoogide esindaja
  4. Jelena Vohmjanina, lapsevanemate esindaja
  5. Svetlana Kazakova, lapsevanemate esindaja
  6. Alla Jarošuk, lapsevanemate esindaja
  7. Tõnis Seesmaa, toetavate organisatsioonide esindaja
  8. Natalia Marmuljova, toetavate organisatsioonide esindaja
  9. Viktoria Jarošuk, õpilaste esindaja

_______________________________________________

Sillamäe Linnavolikogu määrus nr 42

VÄLJAVÕTE

Sillamäe linna üldhariduskooli hoolekogu

moodustamise kord ja töökord

 Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 73 lõike 1 alusel.

§ 1. Kooli hoolekogu

(1)      Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, Sillamäe Linnavolikogu (edaspidi nimetatud linnavolikogu), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

(2)      Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb linnavolikogule ja Sillamäe Linnavalitsusele (edaspidi nimetatud linnavalitsus) ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

(3)      Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest ning muudest  kooli tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

(4)      Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 2. Hoolekogu koosseis ja moodustamise kord

(1)      Hoolekogu koosseisu moodustamise ja selle liikmete kinnitamise taotluste esitamise linnavalitsusele korraldab kooli direktor.

(2)      Põhikooli hoolekogusse kuuluvad linnavolikogu, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

(3)      Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

…..

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s