ÕPETAJALE

Docendo discimus

Lp Sillamäe Gümnaasiumi pedagoog,

Palun Teil osa võtta

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUST

Sillamäe Gümnaasiumi õppenõukogu koosolek toimub

24.oktoobril algusega kl 9.15

II korruse avatud auditooriumis.

PÄEVAKORD

1. Üldtööplaani muudatuste kinnitamine.

2. Info sisehindamisest ja arengukava koostamisest.

Arno Kaseniit

õppenõukogu esimees

______________________________________________________________

Meie koolitused

* Uurimistöö arvutil (12 õpetajat, algus 25.sept – 7-8 tund), õpetaja Olga Šumailova.

Registreerida Anna juures kuni 19.septembrini.

Kursuse kirjeldus siin…

*Moodle kasutamine õpetamisel (14 õpetajat, algus septembris 2012), õpetajad Natalia Prishvitsyna, Olga Šumailova

Registreerida Anna juures kantseleis või e-posti teel silgymnpersonal@sillamaegymn.edu.ee kuni 19.septembrini

Kasulikud ja vajalikud lingid õpetajale

E-post gümnaasiumi õpetajale

E-kool (registreerimiseks saada taotlus Sillamäe Gümnaasiumi e-kooli administraatorile läbi e-kooli)

Sillamäe Gümnaasiumi õppekava

Gümnaasiumi põhimäärus

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2012/2013. õppeaastal

Vastu võetud 16.04.2012 nr 17

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 84 lõike 2, „Kutseõppeasutuse seaduse” § 34 lõike 2 ning „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 28 lõike 2 alusel.

Määrust saab lugeda siit …

__________________________________________________________________

Kohtume 1. septembril kl 10.45

KOOLIAASTA AVAAKTUSEL

Sillamäe Spordikompleksis Kesk  30

1 сентября в 10.45 состоится

 ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ОТКРЫТИЮ УЧЕБНОГО ГОДА

Спорткомплекс, Кеск 30, Силламяэ

_______________________________________________________________________

Alanud on Sillamäe Gümnaasiumi pedagoogilise personali komplekteerimine

1.märts 2012

Sillamäe Gümnaasiumi pedagoogilise personali komplekteerimisel juhindume järgmistest eeldustest, nõuetest õpetajale ja põhimõtetest:

Kursuste ja õpetajate vahetu õppetöö koormuse arvestus

  • eeldatav Gümnaasiumi õpilaste ja klassikomplektide arv 2012/2013 õa
  • ainete, kursuste  ja õppegruppide arvust tulenev tundide maht
  • ainete õppekeel ja sellele vastavalt õpetajatele esitatavad keeleoskusnõuded

Nõuded õpetajale

  • kvalifikatsioonile vastavus (kõrgharidus, ühe või kahe aine õpetaja gümnaasiumis)
  • keeleoskustase (ainetes, milles on õppekeel eesti keel)

Eelistused

  • Eelistame gümnaasiumis õpetamise kogemusega pedagooge
  • Eelistame Sillamäe koolides töötavaid pedagooge

Pedagoogide vabade töökohtade täiendav informatsioon siin…

Nõuded pedagoogile PGS prg 75 järgi

Allikas PGS

§ 75. Pedagoogid

(1) Käesolevas seaduses käsitatakse pedagoogidena direktorit, õppealajuhatajat, õpetajat, õpetaja abi ning teisi õppe ja kasvatuse alal töötavaid isikuid.

(2) Õpetaja kvalifikatsiooninõudeks on vähemalt kõrgharidus ning käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastav pedagoogiline ja ainealane ettevalmistus.

(3) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruses nimetatud pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

(5) Pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi, kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

(6) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

(7) Pedagoogina ei tohi töötada isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

Abiks õpetajale

Koolielu.ee materjalid

e-kool

Eesti keele arendamist toetavad materjalid gümnaasiumile

Allikas: htm.ee

“Eesti ajaloo pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile”
Autorid: Toomas Karjahärm jt
Ilmumisaasta: 2008

Komplekti kuuluvad ka:

Töölehed

Õppematerjalid, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis

1)    E-õppe materjal: ,,Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine” koos CDga (Hydraco OÜ)
2)    Kirjutamisoskust arendav õpik “Kirjuta mulle” (Mare Kitsnik)
3)    Kõnearenduspiltide kogumik CD-l „Pildist saavad sõnad“ (Leelo Kingisepp, Kaare Sark)
4)    Kuulamisülesannete kogumik „Kuula ja tee“ koos CDga (Leelo Kingisepp, Kaare Sark)
5)    Grammatikaülesannete kogumik „Grammatika? Jah, rõõmuga!“ koos CDga (Helgi Org, Õie Vahar)
6)    Lugemisülesannete kogumik „Loeme koos“ (Helgi Org, Õie Vahar)
Eestisse saabunud peredele on abi ka Haridus- ja Teadusministeeriumi toel koostatud ülevaatest Eesti koolikorralduse kohta “Tere tulemast Eesti kooli!”/“Welcome to the Estonian School!“, mis on välja antud eesti ja inglise keeles.
Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s