KODUKORD

Kiinitatud
direktori 09.09.12 kk nr 1-2/1
Muudetud
direktori 25.04.13 kk nr 1..2/16

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI

KODUKORD

     I ÜLDSÄTTED

1)       Sillamäe Gümnaasiumi (edaspidi Gümnaasiumi) kodukord on kehtestatud Gümnaasiumi põhimääruse § 12. „Gümnaasiumi kodukord ja päevakava“ alusel.

2)       Gümnaasiumis reguleerivad õpilaste ja õpetajate käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid ning Gümnaasiumi põhimäärus ja töökorralduse reeglid.

3)       Gümnaasiumi põhiväärtused on AVATUS, KOOSTÖÖ, TURVALISUS, TÖÖ- ja ÕPPIMISTAHE.

4)       Sillamäe Gümnaasiumis austavad gümnaasiumi töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida ja kõigi töötajate õigust teha oma tööd. Vastastikune suhtlemine on lugupidav ja sõbralik. Probleeme lahendatakse võit-võit põhimõttel. Igast veast õpitakse, iga konflikt lahendatakse põhimõttel, et keegi ei saaks kahjustada.

II KOOLIHOONE JA PÄEVAKAVA

5)       Koolihoone välisuksed avatakse tööpäeviti 7.40 ja suletakse 16.00, peale kl 16 avatakse uksed vaid sissepääsuks konkreetsetele koolimajas toimuvatele gümnaasiumi üritustele (koosolekud, klassiõhtud, ringitegevus jne) ja kokkulepitud kohtumistele gümnaasiumi töötajatega.

6)       Õppetunnid algavad Gümnaasiumis kell 8.10. I õppetund kestab 40 min, õppetunnid alates 2. tunnist kestavad 45 minutit. Õpetaja korraldusel võib kahe järjestikuse sama kursuse tunni puhul läbi viia tunnid ilma vaheajata.

7)       Valvega garderoob avatakse 7.40 ja suletakse 15.40.  Pärast kella 15.40 avab garderoobi  valvur. Õpilaste ja koolitöötajate kadunud asjade eest Gümnaasium materiaalselt ei vastuta. Isiklike asjade säilimise eest vastutavad asjade omanikud ise.

8)       Söögivahetunni pikkuseks on 20 minutit, söögivahetunnid on peale neljandat ja peale viiendat tundi.

9)       Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal  HTM ministri  käskkirjaga.

10)   Õppetegevuse korraldamisel järgitakse tervishoiu ja töökeskkonna ohutuse nõudeid.

11)   Õues õppetundide läbiviimisel jälgitakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri (vt http://www.emhi.ee)

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 10.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temp-l kuni -15 °C;

2) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 III ÕPPETUND JA VAHETUND

12)   Gümnaasiumi õppekorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool. Väljaspool kooli toimub õppetöö õuesõppena (suusatamine, ujumine vms), ekskursioonina või õppekäiguna vastavalt õppekavale, õpetajate töökavadele, õppetoolide või õppesuundade tööplaanidele või projektitöö raames. Õppetöö väljaspool kooli toimub vastavalt õppekäikude korraldamise korrale.

13)   Tunni algust ja lõppu tähistab üldjuhul koolikella helin. Tundi klassis alustab ja tunni lõpetab õpetaja.

14)    Õpilased ei hiline tundi. Hilinenud õpilane teatab õpetajale hilinemise põhjuse tunni lõpus. Õpetaja fikseerib puudumised ja hilinemised õpetaja päevaraamatus ja e-koolis.

15)   Õppeprotsessi korraldab ja juhib klassiruumis õpetaja. Üldjuhul peab klassiruumis valitsema töövaikus ja -rahu, vastamise ja/ või ettekannete esitamise korra määrab õpetaja.

16)   Õpilane istub klassiruumis üldjuhul kindlal kohal. Õpetaja võib paluda õpilasel kohta vahetada. Õpilane võib tunni ajal lahkuda oma töölaua tagant või klassiruumist vaid õpetaja loal.

17)   Õpilane hoiab oma töölaua korras nii tunni ajal kui tunni lõppemisel.

18)   Kui klassi siseneb Gümnaasiumi töötajaga koos külaline, tõusevad õpilased tervituseks püsti vaid õpetaja palvel. Üldjuhul tunni ajal külalised klassiruumi ei sisene.

19)    Vahetunni veedab õpilane klassiruumist väljaspool. Klassiruumis viibimine vahetunni ajal on lubatud vaid õpetaja loal.

20)   Vahetunni ajal õpilane puhkab. Kaaslaste mistahes viisil pahatahtlik häirimine on keelatud.

IV ÕPILASED

21)   Täisealine õpilane esindab ennast ise, mittetäisealist õpilast lapsevanem või seaduslik hooldaja. Õpilased võivad pöörduda oma huvide kaitseks õpilasesinduse või õpilastega tegelevate erialaspetsialistide poole.

22)   Gümnaasium tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervisekaitse ja turvalisuse. Turvalisuse huvides peetakse Gümnaasiumis arvestust koolihoones viibivate õpilaste kohta. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest vastavalt klassijuhatajat või koolisekretäri.

23)   Klassijuhataja peab arvestust õpilaste puudumiste kohta. Klassijuhataja selgitab vähemalt kolme päeva jooksul välja õpilase puudumise põhjuse ja märgib põhjuse e-kooli.

24)   Õpilane teavitab puudumisest klassijuhatajat mõistliku aja jooksul (soovitavalt kahe tööpäeva jooksul) suuliselt või kirjalikult kasutades käepäraseid kommunikatsioonivahendeid, kui õpilane peab olema õppetööst eemal kodustel põhjustel või seoses haigusega.

25)   Õpilane peab viibima õppetunni ajal klassiruumis (tunnis). Kui õpilane peab tunnist või koolist puuduma Gümnaasiumi esindamise tõttu võistlustel, olümpiaadidel või muudel üritustel, siis teeb selle kohta vastava taotluse aineõpetaja või klassijuhataja. Mittetäisealise õpilase puhul kooskõlastatakse õpilase puudumine lapsevanemaga.

26)   Võimlas, keemia- ja füüsikaklassides või laborites, raamatukogus ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mis kehtestatakse vastavate kordadega.

27)   Mobiiltelefone õppetunni ajal ei kasutata ja neidei tohi töölauale asetada. Telefon peab olema “hääletu”-reziimil. Õppetunni ajal telefonile ei vastata ega tehta “väljuvaid kõnesid”, samuti ei saadeta sõnumeid ega kasutata muul õppetunniga mitteseotud põhjustel.

28)   Õpilased moodustavad esindamaks õpilaskonda Gümnaasiumi juhtimisorganites Gümnaasiumi õpilasesinduse.

29)   Õpilased võivad ühineda vabatahtlike liikumisega, kuuluda olemasolevatesse organisatsioonidesse ja/või moodustada teisi huvialaseid noorsooorganisatsioone Eesti Vabariigi seaduste raames.

Õpilastel on õigus:

30)   Teada gümnaasiumi kodukorra nõudeid, päevakava, õppekava, tunniplaani ja nende muudatusi.

31)   Vajaduse korral pöörduda klassijuhataja, huvijuhi, psühholoogi, aineõpetajate ja Gümnaasiumi juhtkonna poole.

32)   Teada hindamise kriteeriume ja kontrolltööde graafikut, esitada apellatsioone.

33)   Võtta osa olümpiaadidest, konkurssidest, õppeekskursioonidest, huviringidest ja ülekoolilistest üritustest.

34)   Kasutada kõiki õppetööks ja õpilastele kasutamiseks ette nähtud ruume sh gümnaasiumi raamatukogu, sööklat, spordisaali, arstikabinetti, aulat, informaatika kabinetti vastavalt nende kabinettide või ruumide kasutamise ajaplaanile ja korrale.

35)   Õpilane kannab vastutust gümnaasiumi vahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Suvevaheajale minnes või gümnaasiumist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama õpilase kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

Õpilastel on keelatud:

33) Lahkuda õppetunni ajal klassiruumist ilma õpetaja loata ning gümnaasiumi territooriumilt enne õppetundide lõppu. Väljumine klassiruumist või kooli territooriumilt peab olema kooskõlastatud ainetunni õpetaja või klassijuhatajaga.

34) Tuua kaasa, levitada ja kasutada koolis ja kooli territooriumil relvi, lahingumoona, lõhkeaineid (sh ilutulestiku vahendid) ning tuleohtlikke aineid, tuletikke, alkohoolseid jooke, tubakatooteid, narkootilisi aineid, pornograafilist toodangut, torkivaid ja lõikavaid esemeid, mis pole seotud õppetööga.

35)   Kasutada füüsilist jõudu ja ähvardusi omavaheliste lahkarvamuste lahendamiseks, tegeleda psühholoogilise väljapressimisega, kasutada kõnes ebaviisakaid ja solvavaid väljendeid.

36)   Õppetunni ajal kasutada õppetööks mittevajalikke isiklikke elektroonikavahendeid (telefon Ipod, sülearvuti jms), õppevahendite vajaduse kehtestab õpetaja.

37)   Tekitada materiaalset kahju kaasõpilaste ja õpetajate isiklikule varale või gümnaasiumi varale;

38)   Mängida mistahes vahenditega (mängukaardid jms) laua- või seltskonnamänge raha või asjade peale.

Õpilased on kohustatud:

39)   Omama, kaasas kandma ja täitma õpilaspäevikut või märkmikku.

40)   Omama tunniks vajalikke õppevahendeid.

41)   Hoolikalt suhtuma Gümnaasiumi varasse, eriti õpilase enda ja kaasõpilaste kasutuses olevatesse õppevahenditesse.

42)   Omama kooliruumides viibimiseks vahetusjalatseid ja kehalise kasvatuse tundidest osavõtuks vastavaid jalatseid ja spetsiaalset (vahetusriietus) sportlikuks tegevuseks sobivat riietust.

43)   Täitma käitumis-  ja ohutusreegleid nii õppetunnis kui vahetunnis.

44)   Täitma sööklas kehtestatud hea tava reegleid.

45)   Täitma gümnaasiumi töötajate korraldusi, mis on otseselt seotud õpilase käitumise korrigeerimisega, eesmärgiga tagada õpilase heale tavale ja viisakusreeglitele vastav ning kodukorda järgiv käitumine.

V MÕJUTUSMEETMED

46)    Heade saavutuste eest õppetöös, olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel osalemise eest, kodukorra eeskujuliku täitmise eest ning aktiivse osalemise eest koolielus avaldatakse õpilastele kiitust järgmiselt:

 • suuline kiitus;
 • kirjalik kiitus e-päevikus;
 • avalik kiitus kooli kogunemisel;
 • kiitusstend – õppetöös silmapaistvamad õpilased;
 • kooli aukiri, kiituskiri või tänukiri ja kingitus eduka õppimise eest;
 • kooli tänukiri ja kingitus osalemise eest klassivälises töös;
 • premeerimine meenete ja diplomitega olümpiaadidest, konkurssidest, viktoriinidest, võistlustest tubli osavõtu ja saavutuste eest;
 • kooli tänukiri lapsevanemale ;
 • kutse direktori pidulikule tänuvastuvõtule;
 • väga heade õppetulemuste puhul tunnustatakse õpilast kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

47)   Kui õpilane ei täida kooli kodukorda, siis on gümnaasiumi töötajal õigus rakendada järgmisi mõjutusmeetmeid:

 • aineõpetaja või klassijuhataja teeb individuaalse suulise märkuse õpilasele;
 • klassijuhataja või aineõpetaja teeb kirjaliku märkuse õpilase e-kooli päevikus;
 • klassijuhataja võib keelata õpilasel kooli või klassi poolt korraldatavatest üritustest osavõtu;
 • klassijuhataja võib suunata õpilase psühholoogi vestlusele;
 • õpilane kutsutakse motivatsioonivestlusele õppealajuhataja ja klassijuhatajaga;
 • õpilane kutsutakse käitumise korrigeerimise eesmärgil vestlusele direktori ja klassijuahtajaga;
 • ajutine õppetööst osavõtu keeld, st õpilase kuni 5 päevaks koju jätminekoos individuaalsete õppeülesannete täitmise kohustusega;
 • õigusvastase teo kordasaatmisel teavitatakse juhtumitest politseid;
 • aineõpetaja või klassijuhataja esitab kodukorda rikkunud õpilasele direktori kirjaliku hoiatuse;
 • mittetäisealise õpilase vanem ja õpilane kutsutakse vestlusele kooli õppenõukogu liikmetega;
 • kahe või enama kirjaliku hoiatuse saanud õpilase kutsumine õppenõukogu liikmetega vestlusele eesmärgiga arutada õpilase edasist võimalust jätkata õpinguid gümnaasiumis;
 • korduvalt kodukorda rikkunud, kahe või enama hoiatuse saanud õpilase gümnaasiumi õpilaste nimekirjast väljaarvamine;
 • igast kirjalikult fikseeritud gümnaasiumi kodukorra rikkumisest teavitatakse rikkuja vanemaid; vajadusel kutsutakse vestlusele ka lapsevanem.

VI ÕPPETUNDIDEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE

 48)   Õpilane (Lapsevanem) on kohustatud teatama õpilase puudumisest  puudumispäeva eelõhtul või puudumise päeva  hommikul hiljemalt kl 8.50:

49)   Kui selle aja jooksul ei ole infot õpilase puudumise kohta, siis selgitab puudumise põhjuse välja klassijuhataja.

50)   Puudumised on vabandatavad, kui on esitatud põhjendatud avaldus puudumise põhjendusega vanema poolt või asjakohane arstitõend.

51)   Põhjendatud puudumised:

 • õpilane on haige (ka arsti juures käimine on puudumine haiguse tõttu),
 • kodused põhjused (lapsevanema avalduse või tõendi alusel),
 • vabandatavad põhjused on võistlused, olümpiaadid, valmistumine võistlusteks ja konkurssideks, kooli esindamine, äraminek õpetaja või mõne ametkonna, näiteks politsei nõudel.

52)   Avalduse või kirjaliku teate (arstitõendi) esitab õpilane puudumisele järgneval päeval.

53)   Õpilase pikemaajalise planeeritud puudumise (perereis, treeninglaager vms) korral kirjutab lapsevanem vähemalt nädal enne planeeritavat puudumist direktorile avalduse õppetööst vabastamise kohta. Otsuse vabastamise kohta teeb õppealajuhataja koostöös klassijuhataja ja aineõpetajatega.

54)   Kui õpilane on sunnitud lahkuma koolist enne õppepäeva lõppu, annab ta sellest teada:

 • klassijuhatajale või
 • koolisekretärile

55)   Kui õpilane on puudunud ühel õppeperioodil (veerandi või kursuse jooksul) 1/5-st õppeaine tundidest, võib õpetaja vajadusel  rakendada õpilasele tugimeetmeid oma õppeaines ning koostada vajaliku õppekava.

56)   Kooli esindamise tõttu puuduvate õpilaste kohta esitab vastutav juhendaja nimekirja õppealajuhatajale kinnitamiseks vähemalt üks päev enne üritust, õppealajuhataja poolt kooskõlastatud taotlus riputatab õppesekretär üles stendile õpetajate tuppa.

57)    Õpilaste esindaja teavitab aineõpetaja mitteilmumisest õppetundi kooli juhtkonda 10 minuti möödudes tunni algusest.

58)   Õpetaja märgib õpilase puudumise või hilinemise õpetaja päevaraamatusse peale tundi ja e-koolis 2 päeva jooksul.

59)   Õpilase mõjutamine põhjuseta puudumiste korral:

 • klassijuhataja/aineõpetaja vestleb õpilasega (esimese puudumise või hilinemise korral);
 • klassijuhataja informeerib õpilase vanemaid/seaduslikke esindajaid;
 • klassijuhataja informeerib õpilase kodukorra rikkumisest Gümnaasiumi direktorit, kelle korraldusel kavandatakse vajalikud meetmed;

60)   Hilinemiste ja puudumiste arvestust peetakse järjepidevalt ja kokkuvõtteid ja analüüsi teeb klassijuhataja õppeperioodide kaupa.

VII Õpilaste territooriumil ja territooriumilt liikumise, samuti koolis kõrvaliste isikute viibimise kontrollimine ja piiramine

61)          Transpordivahenditega territooriumile sissesõit on lubatud ainult kooli direktori ja kooli pidaja poolt väljastatud loa alusel.

62)          Kella 7.40 kuni 14.30 kontrollib isikute sisenemist ja väljumist koolis turvateenust osutava ettevõtja esindaja (turvatöötaja). Alates kl 14.30 kuni koolimaja sulgemiseni kontrollib isikute sisenemist ja väljumist kooli valvur.

63)          Kooli üksikute külaliste või kõrvaliste isikute kooli sisenemine fikseeritakse külastuste žurnaalis.Külaliste grupid registreeritakse nimekirjaga külaliste kutsuja poolt.

64)          Õppeprotsessi ajal on koolis kõrvaliste isikute viibimine ilma loata keelatud.

65)          Õpilasele vastu tulnud või külla tulnud isikud ootavad õpilast kooli fuajees.

66)          Kooli külastamise vajaduse tekkimisel peab külaline pöörduma turvatöötaja poole, selgitama visiidi eesmärki ning saama koolis viibimise loa administratsiooni esindajalt.

67)          Vanemad võivad kohtuda aineõpetaja, klassijuhataja ning kooli administratsiooniga vastuvõtuaegadel või eraldi kokku lepitud aegadel.

68)          Turvalisuse ja vara säilimise tagamise eesmärgil võib paigaldada koolihoone välisseintele videokaamerad.

69)          Videokaamerate või elektroonilise valve seadmed paigutatakse kooli siseruumides kooskõlastatult kooli hoolekoguga.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s