ÕPPEKAVA

Gümnaasiumi Riiklik Õppekava

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA ÜLDOSA

Sillamäe Gümnaasiumi (edaspidi „Gümnaasiumi“) õppekava kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 17 lg 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ § 19 lg 3 alusel.

1.1. Gümnaasiumi õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ ja Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a määruse nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 7 alusel, ning see on koolis õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokument.

1.2. Õppekava on väljundipõhine, st et rõhuasetus on õpilaste poolt õppimise kaudu õppeprotsessi lõpuks omandatavate õpitulemuste/pädevuste omandamisel ja nende hindamisel. Hindamise aluseks on tasemeti kirjeldatud õpitulemustele/pädevustele toetuvad kriteeriumid, mis on eelduseks kujundava hindamise rakendamiseks. Õppeprotsessi kirjeldamine toimub õpetaja töökava tasandil, õpetajad järgivad konstruktiivse sidususe põhimõtet, mille kohaselt kavandatud õpitulemused, tagasisidestamine, õppemetoodika ja sisuteemad sobituvad omavahel ning lähtuvad õpilaste võimetest.

1.12. Vastavalt gümnaaasiumi põhimäärusele on kooli õppekeeleks eesti keel.

SISUKORD

1. Õppekava kui õpingute alusdokument.

2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid.

3. Üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine.

  • 3.1 Aineüleste pädevuste arendamise põhimõtted.
  • 3.2 Rõhuasetused koolitöötajate tegevustes, mis on suunatud üldpädevuste kujundamisele.
  • 3.3 Õpilaste pädevused, mis kujunevad valdkondade õppeainete ning läbivate teemade õppimisel gümnaasiumi lõpuks.

4. Õppe- ja kasvatuspõhimõtted.

5. Õppesuundade kirjeldused ja nende tunnijaotusplaan.

6. Läbivad teemad ja lõimingu kasutamise põhimõtted.

7. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted.

8. Hindamise korraldus.

9. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted.

10. Gümnaasiumi lõpetamise korraldus.

11. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

  • 11.1. Kooli õppekava muutmise algatamine.
  • 11.2. Kooli õppekava muudatuste ettevalmistamine.
  • 11.3. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu esitamine enne selle kehtestamist arvamuse saamiseks hoolekogule, õppenõukogule, õpilasesindusele.
  • 11.4. Kooli õppekava kehtestamine.
  • 11.5. Kooli õppekava muudatuste avalikustamine.

12. Rakendussätted.

LISAD

1. Üldpädevused

2. Läbivad teemad

3. Aineprogrammid

4. Õpilaste tugisüsteem

5. Hindamisjuhend

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s