8.1. Hindamise eesmärgid

8.1.1 Koolis järgitakse õpilase hindamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 29 sätestatut ning juhindutakse  „Gümnaasiumi riiklikust õppekavast“ § 15 – § 18.

8.1.2 Hindamise eesmärgid on seotud eelkõige õpilase arenguga:

1) toetada õppimist ja individuaalset arengut;

2) anda tagasisidet õppeedukuse kohta;

3) innustada ja suunata sihikindlalt õppima;

4) suunata enesehinnangu kujunemist,

5) suunata ja toetada edasise haridustee valikul;

6) anda alus kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

8.1.3 Hindamise, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 29 lõikes 2 sätestatud hindesüsteemist erineva hindesüsteemi kasutamise, hindamisest teavitamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord on sätestatud riiklikes õppekavades.

8.1.4 Hindamisest teavitamine on sätestatud kooli kodukorras.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s