Huvijuht

Huvijuhi ametikirjeldus

•    Huvijuht lähtub oma töös Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas, arengukavas ja põhimääruses toodud ülesannetest, eesmärkidest ja väärtustest.

I Huvijuht organiseerib ja juhib õpilaste kooli- ja klassivälist tegevust lähtudes kooli õppekavast ja õppeaasta üldeesmärkidest sh
1) Planeerib ja korraldab õpilasvahetusi, õppekäike, ühiskülastusi, konkurssidest osavõttu.
2) Planeerib ja korraldab koostööd erinevate huvigruppidega;
3) Juhendab ja abistab klassijuhatajaid õpilaste vaba aja sisustamisel ja õppekäikude korraldamisel.
4) Kogub ja edastab teavet erinevate huvi- ja noorsootöö tegevuste (üritused, laagrid jne) kohta ning edastab selle õpilastele või korraldab õpilaste osavõtu.
5) Organiseerib ja koordineerib osavõtu ülelinnalistest ja vabariiklikest üritustest.
6) Korraldab või koordineerib karjääriplaneerimise ja ettevõtlikkuse teemalisi koolisiseseid ja – väliseid üritusi;
7) Koordineerib õpilasesinduse tööd.
8) Arendab kooli välissidemeid ja planeerib vastavaid kohtumisi ning üritusi.

9) Korraldab õpilastele vajaliku ja õpilastega seotud info liikumist koolis, sh
*edastab õpilastele ja nende vanematele informatsiooni huvitegevuse võimaluste kohta koolis ja Sillamäe linnas.
* koordineerib, organiseerib ja kontrollib stendimaterjalide ning õpilastööde väljapanekuid koolis.
* valmistab ette materjalid töökoosolekuteks ja õppenõukoguks kooli huvitööd puudutavate küsimuste arutamiseks ja otsustamiseks.
* korraldab kooli ajalehe väljaandmist.

* korraldab kooli kodulehe uuendamist sh pildigalerii ja õpilasinfo korrastamist;
*koordineerib kooli reklaamiga seotud tegevust (sündmuste kajastamine kooli kodulehel, Sillamäe linna kodulehel  jne).
* peab sidet kohaliku omavalitsuse ja noorsootöötajatega, kultuuri- ja haridustöötajatega.
* kasutab enesetäiendamisvõimalusi, osaleb huvialatööd puudutavatel seminaridel ja õppepäevadel.
* valmistab ette koolipidajale, hoolekogule, õppenõukogule või ministeeriumile nõutud huvitegevuse või noorsootöö aruanded või kokkuvõtted;

HARIDUS JA KVALIFIKATSIOON
•    Pedagoogiline kõrgharidus või
•    kultuurialane kõrgharidus või
•    muu kõrgharidus, läbitud 160 tunnine noorsootöö kursus
Soovitav: läbitud 160-tunnine pedagoogiline koolitus või juhtimiskoolitus;

TÖÖKOGEMUS
•pedagoogilise töö staaž, töökogemus noorsoo ja kultuurivaldkondades;

AMETIALASED LISATEADMISED JA OSKUSED
•    Huvijuht tunneb juhtimisteooria põhiseisukohti ja valdab meeskonnatööd.
•    Huvijuht tunneb koolikorralduslikke põhidokumente.
•    Huvijuht tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega.
•    Huvijuht on koostöövalmis, organiseerimis- ja algatusvõimeline.
•    Huvijuht austab oma kolleegide, õpilaste ja nende vanemate ning kooli töötajate õigusi ja vabadusi.
•    Huvijuht valib olukorrale sobiva suhtlemistasandi ning väljendab end viisakalt, selgelt ja arusaadavalt.
•    Huvijuht kasutab oma töös arvutit.
•    Huvijuht kasutab korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas, vajadusel suhtleb vene või inglise keeles.

ISIKSUSEOMADUSED
•    Huvijuht on sõbralik ja positiivse ellusuhtumisega.
•    Huvijuhilt eeldatakse oma töös tolerantsust ja emotsionaalset stabiilsust.
•    Huvijuht on järjekindel oma nõudmistes, uuenduslik ja usaldusväärne.
•    Hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja pedagoogilise kollektiivi mainet. On koolile lojaalne.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s