6.1. Läbivate teemade käsitlemise põhimõtted

6.1.1 Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, kursuste teemade ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid arvestatakse õppekeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.

6.1.2 Gümnaasiumis lõimitakse ja õpetatakse läbivaid teemasid, mis lähtuvad riiklikust õppekavast. Läbivateks teemadeks on „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“, „Keskkond ja jätkusuutlik areng“, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“, „Kultuuriline identiteet“, „Teabekeskkond“, „Tehnoloogia ja innovatsioon“, „Tervis ja ohutus“, „Väärtused ja kõlblus“. Läbivate teemade kirjeldused ja läbivate teemade käsitlemisega seotud eesmärgid ning eesmärkide saavutamise teed on toodud õppekava lisas (Lisa 2).

6.1.3 Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige õppekeskkonna korralduses, kursuste teemade käsitluses, klassidevaheliste ja ülekooliliste projektides, valikkursuste valikuga, läbivatest teemadest lähtuvas või teemasid lõimivas uurimistöös ning koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälises õppetegevuses ja huviringide tegevuses ning maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides osalemises.

6.1.4 Aineõppel põhinev läbivate teemade käsitlemine arvestab õpetajate töökavades toodud seoseid läbivate teemade ja kursuse teemade taotlustega ning ainevaldkondade vahelise lõimingu vajadust läbivate teemade käsitlemisel.

6.1.5 Läbivate teemade taotluste elluviimine toimub ka valikkursuste kaudu. Õppeainete ja ainevaldkondade panus läbiva teema käsitlemisse on lähtuvalt kursuse taotlustest ja õppesisust erinev.

6.1.6 Õppekeskkonna korraldamise kaudu luuakse võimalused läbivate teemadega tegelemiseks.  Läbivate teemade taotluste elluviimiseks luuakse nii vaimset, sotsiaalset kui ka füüsilist õppekeskkonda.

6.1.7 Klassi- ja koolivälistes ettevõtmistes ning projektides osalemisega toimuvad arendavad tegevused, mille eesmärgid ja tulemused on seotud läbivate teemade taotlustega.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s