4.2. Õpilaste teavitamine ja nõustamine

4.2.1 Teavitamisel juhindutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 55 sätestatust. Õpilaste ja vanemate teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud korra kohaselt. Teavitamisel järgitakse „Avaliku teabe seaduses“ ning „Haldusmenetluse seaduses“ teavitamisele sätestatut.

4.2.2 Koolis on tagatud õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning juhendamine ja nõustamine õppetööd käsitlevates küsimustes. Gümnaasiumis on õpilasel võimalus saada õppekorralduse kohta infot ja nõuandeid. Õpingutega seotud nõustamine on korraldatud õppealajuhataja ja õpilasnõustajate poolt.

4.2.3 Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks õppeveerandi või poolaasta algul.

4.2.4 Gümnaasiumis on korraldatud õpilaste teavitamine edasiõppimisvõimalustest ja tööturu üldistest suundumustest nii koolihoones paigaldatud infostendide, kooli kodulehe kui tunniväliste tegevuste kaudu sh karjääriteenuste osutamise kaudu (sh karjääriõpetuse valikkursus).

4.3. Karjäärinõustamise korraldus

4.3.1 Karjääriteenust koolis osutavad õppealajuhataja, psühholoog, huvijuht ja õpilasnõustaja.

4.3.2 Karjääriteenuse kaudu aidatakse õpilasel saada tuge, kui õpilane vajab abi või nõu:

  • õppesuuna või valikainete valikul,
  • oma tuleviku ja karjääri planeerimisel,
  • kui õpilane kahtleb oma valitud suuna sobivuses,
  • oma õpingute ühildamisel töö või õppekavavälise tegevusega,
  • statsionaarsest õppest mittestatsionaarsesse ülemineku kohta või kooli lõpetamiseks eksternina,
  • individuaalsel õppekaval õppimise ja individuaalse õppekava taotlemise kohta,
  • õppekavavälise tegevuse või õppimisvõimaluste otsimise kohta,
  • eneseanalüüsi koostamisel,
  • vestlusteks valmistumisel.

 

4.3.3 Tulenevalt huvijuhi pädevusest, vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.11.2000. a määrusele „Õpetajate koolituse raamnõuded“ § 24 on huvijuht abiks õpilastele, et:

1) toetada nende osalemist erinevates noorteprojektides ja -programmides ning rahvusvahelises suhtluses;

2) olla õpilase usaldus- ja kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga;

3) vahendada õpilastele vajalikku informatsiooni vabaajategevuse ja kutsesuunitluse alal;

4) toetada õpilasi eluaegse õppe põhimõtte väärtustamisel.

4.3.4 Karjääriteenistuse hulka kuulub ka karjääriplaneerimise valikkursus ning üldisem karjääriinfo kättesaadavuse korraldamine sh info õppeasutuste kohta, kus on võimalik jätkata õpinguid peale gümnaasiumi või kus saab õppida õppekavaväliselt.

4.3.4 Nõustamine on kavandatud pedagoogide tööplaanides ja kooli üldtööplaanis, konkreetsed kohtumised tuleb õpilastel pedagoogidega eelnevalt kokku leppida.

4.4. Individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine õpilasele, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused

4.4.1 Individuaalse õppekava määramisel ja koostamisel lähtutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 18 sätestatust ning  „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 13 sätestatust.

4.4.2 Individuaalse õppekava rakendamine tugimeetmena „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 lõikes 3 sätestatud tähenduses toimub „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 lõigetes 1 kuni 9 ja § 12 lõikes 1 sätestatud tingimustel ja korras.

 

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s