Õpetaja ametijuhend

Õpetaja kvalifikatsiooninõuded

§ 22. Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
2) muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

Sillamäe Gümnaasiumi

ÕPETAJA  AMETIJUHEND

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Õpetaja ametijuhend on koostatud lähtuvalt „Õpetaja V“ kutsestandardi nõuetest, Sillamäe Gümnaasiumi õppekava täitmise eesmärkidest ning on vastavuses gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetest tulenevate eeldustega õpetaja valmisolekuks täita käesoleva ametijuhendi sätteid.

1.2 Sillamäe Gümnasiumi (edaspidi gümnaasiumi) õpetaja (edaspidi Õpetaja) juhindub oma tegevuses kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, Valitsuse või teadus- ja haridusministri määrustest ja muudest gümnaasiumi tegevust reguleerivatest õigusaktidest, gümnaasiumi direktori käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest, gümnaasiumi põhimäärusest, õppekavast, arengukavast, gümnaasiumi töökorralduse reeglitest, Eesti Õpetaja Eetikakoodeksist, gümnaasiumi kodukorrast ja päevakavast,  töölepingust ja käesolevast „Õpetaja ametijuhendist“;

1.3. Õpetaja järgib punktis 1.2. nimetatud õigusaktide täitmist oma igapäevatöös ja jälgib neis tehtavaid muudatusi.

1.4. Õpetaja allub Tööandja juhtimisele ja kontrollile ja täidab vastavalt Töölepingule ja ametijuhendile õpetaja ametikohustusi.

1.5. Õpetaja teeb oma ülesannete ja töökohustuste täitmiseks igapäevaselt koostööd gümnaasiumi direktori, õppealajuhataja, õpetajate, teiste gümnaasiumi töötajate ja õpilaste ja nende vanematega ning projektide raames teiste gümnaasiumide kolleegidega.

2. ÕPETAJA TÖÖ EESMÄRGID

2.1. Õpetaja lähtub oma tegevuses gümnaasiumi õppekavas sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.

2.2 Õpetaja lähtub oma töös ja tegevuses gümnaasiumi õppekavas sätestatust ja püüdleb õppekavas püstitatud sihtide ja eesmärkide täitmise poole, mille tulemusena:

2.2.1. toetatakse õpilaste kujunemist isiksuseks, jätkusuutlikuks ja oma perekonda väärtustavaks ja riigile lojaalseks kodanikuks;

2.2.2 arenevad õpilaste mõtlemisvõime, positiivne eluhoiak, kodumaa armastus ja lugupidamine teiste inimeste ja kogu eluslooduse vastu;

2.2.3 on gümnaasiumis kujunenud heatahtlik, demokraatlik, vaimselt ja füüsiliselt turvaline, õppimist ja õpilase arengut toetav õpikeskkond.

3. ÕPETAJA KOHUSTUSED JA ÜLESANDED

3.1 Gümnaasiumi ühe või mitme aine õpetajana, Õpetaja:

3.1.1. on eeskujuks õpilastele;

3.1.2. arvestab õppe kavandamisel riikliku ning õppeasutuse õppekava ja arengukava eesmärke;

3.1.3. koostab vastavalt gümnaasiumi õppekavale oma ainetes aine- või kursuste programmid ja töökavad ning esitab need kooskõlastamiseks õppealajuhatajale.

3.1.4. seab õppele, ainekursusele ja tunnile selgeid eesmärke ning määratleb õpitulemused, arvestades läbivaid teemasid ning õppijate hariduslikke erivajadusi;

3.1.5. püüab jääda igas olukorras tasakaalukaks ja tolerantseks, austab oma kolleegide, õpilaste ja nende vanemate õigusi ja vabadusi;

3.1.6. kasutab korrektset keelt kõnes ja kirjas, väljendab end selgelt ja arusaadavalt, kasutab vesteldes mittehäirivat hääletooni ja empaatilist suhtlemishoiakut;

 

3.2. Õpetaja viib läbi õpilastega vahetut õppe- ja kasvatustööd korraldades ja toetades õpilaste õppimist õpetatavas aines ja kursusel Õpetaja:

3.2.1. loob klassis vajalikud tingimused õppimiseks ja kujundab soodsa õpilaste arengut soodustava mikrokliima;

3.2.2. selgitab välja õpilase taseme, võimed ja huvid ning arvestab sellega oma töös – kasutab sobivaid, eakohaseid ja mitmekesiseid metoodikaid nii õppetunnis kui õppekäikudel;

3.2.3. hoiab korda ja tagab turvalisuse tunnis, ennetab ja/või lahendab distsipliiniprobleeme;

3.2.4. annab õpilasele konstruktiivset tagasisidet praktiseerides kujundava hindamise põhimõtteid, hindab õpilaste teadmisi, teeb õigeaegselt e-kooli vastavaid sissekandeid;

3.2.5. motiveerib ja tunnustab õpilast, loob õpilasele võimulusi eduelamuse saavutamiseks, teeb vajadusel ettepaneku õpilase tunnustamiseks või mõjutamiseks gümnaasiumi juhtkonna tasemel;

3.2.6. kujundab õpilastes õpi- ja tööharjumusi ning kasvatab neis enesedistsipliini;

3.2.7. jälgib ja märkab õpilaste käitumise iseärasusi, tervisliku seisundi muutusi ja õpilase tervisliku seisundi märgatava halvenemise korral või õpilase normaalse käitumise kõrvalekallete puhul teatab olukorrast gümnaasiumi administratisoonile;

3.2.8. tutvustab õpilastele praktilisteks ja laboratoorseteks töödeks kehtestatud ohutustehnika nõudeid, jälgib ja nõuab nende täitmist.

 

3.3. Klassi- ja tunnivälises õppetegevuses Õpetaja:

3.3.1. innustab, suunab ja juhendab õpilasi õppetunnis, samuti olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel osalemiseks ettevalmistumisel;

3.3.2. korraldab õppekäike vastavalt õppekavale (aineprogrammile ja töökavale) ja vastavalt gümnaasiumi eelarve võimalustele;

3.3.3. juhendab õpilasi uurimistööde koostamisel ja tööde kaitsmiseks ettevalmistamisel;

3.3.4. korraldab õpilastega koolisiseseid õppe- ja uurimisprojekte;

3.3.5. osaleb ise ja kaasab õpilasi koolidevahelistesse ja rahvusvahelistesse projektidesse vastavalt gümnaasiumi eelarve võimalustele;

3.3.6. konsulteerib õpilasi ainealaselt vastavalt konsultatsioonide ajakavale;

 

3.4. Professionaalse meisterlikkuse ja töö tulemuslikkuse tõstmiseks Õpetaja:

3.4.1. koostab vastavalt vajadusele erivajadustega sh andekatele õpilastele individuaalse õppekava;

3.4.2. planeerib ja analüüsib oma tööd, oma õpilaste arengut ja oma tegevuse tulemusi;

3.4.3. teeb aktiivselt koostööd kolleegidega, osaleb aktiivselt töörühmade töös;

3.4.3. kutsub kogemuste vahetamise ja nõustamise eesmärgil kolleegi, spetsialisti või administratsiooni esindaja oma tundi vaatama;

3.4.4. kasutab õppetöös IKT- ja meediavahendeid;

3.4.5. tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega;

3.4.6. loob Gümnaasiumi e-õppekeskkonnas Moodle oma aines e-kursused;

3.4.7 kohandab ja/või koostab õppevara;

3.5 Aktiivse meeskonnaliikmena tegutsedes Õpetaja:

3.5.1. gümnaasiumi pedagoogide meeskonna liikmena osaleb aktiivselt koolielus ja kooliorganisatsiooni arendamisel, sh osaleb õppenõukogu koosolekutel, oma õppevaldkonna töörühmade nõupidamistel ja teiste töögruppide töös, gümnaasiumi arengukava koostamisel;

3.5.2. osaleb koolitustel;

3.5.3. osaleb gümnaasiumi enesehindamises ja kvaliteedikindlustamise protsessis;

3.5.4 täidab töö üldisest iseloomust ja gümnaasiumi sisemisest töökorraldusest tulenevaid ülesandeid sh korrapidamine, osalemine gümnaasiumi üritustel, väljasõidud õpilastega jms ning peab kinni vastavatest töökordadest.

 

 

4. ÕPETAJA ÕIGUSED JA VASTUTUS

4.1. Õpetajal on õigus:

4.1.1. osaleda gümnaasiumi arendustegevuses, õppenõukogu töös, töörühmade ja komisjonide töös;

4.1.2. arengu- ja tulemusvestlusele;

4.1.3. teha juhtkonnale soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;

4.1.4. pöörduda nõustamiseks direktori või direktori poolt määratud gümnaasiumi töötaja poole;

4.1.5. valida õppevormid ja –meetodid püstitatud õppe-eesmärkide täitmiseks;

4.1.7. paluda tööandjalt ja kolleegidelt abi kooli ürituste ja väljasõitude korraldamisel;

4.1.10. saada informatsiooni teda puudutava töö või töökorralduse kohta;

4.1.11. viibida juures tema isikuga seotud küsimuste arutelul (v.a juhul kui lapsevanem sellest kategooriliselt keeldub).

4.2. Õpetaja vastutab:

4.2.1. õpetatava aine või kursuse aineprogrammi ja töökava täitmise eest;

4.2.2. tema kätte usaldatud gümnaasiumi ruumide korrashoiu, vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;

4.2.3. tunnis või õppekäigul viibivate õpilaste ohutu ja turvalise õpikeskkonna loomise ja hoidmise eest;

5. LÕPPSÄTTED

5.1. Õpetaja vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud kohustuste ja ülesannete täitmata jätmisel seaduse, haldusaktiga või gümnaasiumisisese aktiga sätestatud korras.

5.2. Õpetaja ametijuhend vaadatakse üle iga õppeaasta eel augustikuus ja selles võib vastastikusel kokkuleppel teha muudatusi ja parandusi nii tööandja kui õpetaja ettepanekul.

5.3. Õpetaja ametijuhend kuulub lahutamatu osana töötaja töölepingu juurde ja on koostatud kahes identses eksemplaris, kummalegi osapoolele üks.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s