Arendusjuht

Arendusjuhi ametijuhend

Ametikoha nimetus:                                     arendusjuht

Koht gümnaasiumi struktuuris:      direktori alluvuses

Aruande kohustus:                           direktorile

Koostöö ja juhendamine:

1.      Üldsatted

1.1  Arendusjuhiga sõlmib ja lõpetab töölepingu direktor.

1.2  Arendusjuht allub otseselt direktorile.

1.3  Arendusjuht juhindub oma tegevuses:

  • Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest, koolidirektori käskkirjadest, korraldustest ja juhenditest,
  • gümnaasiumis kehtivatest eeskirjadest ja normidest,
  • käesolevast juhendist.

1.4   Arendusjuhi töökoht on Sillamäe Gümnaasium aadressil Viru pst 26 Sillamäe.

 2. Eesmärgid ja ülesanded

Arendusjuhi töö peamiseks eesmärgiks on gümnaasiumi jätkusuutlikuks arenguks vajalike eelduste loomise ja kvaliteedikindlustussüsteemi toimimise igakülgne toetamine.

Arendusjuhi tegevuse tulemusena on gümnaasiumil olemas kooli pidaja poolt kinnitatud arengukava ja enesehindamise (sisehindamise) kord.

 

2.1. Põhiülesanded

Peamise eesmärgi saavutamiseks, arendusjuht:

2.1.1        Koostab oma tegevuse plaani, töökokkuvõtteid ja vajadusel analüüse;

2.1.2        Korraldab koostöös koolitöötajate ja gümnaasiumi hoolekoguga gümnaasiumi arengukava koostamist;

2.1.3        Korraldab koostöös koolitöötajatega enesehindamist;

2.1.4        Nõustab koolitöötajaid arengukava koostamises ja enesehindamise läbiviimisel;

2.1.5        Koordineerib arengukava ja enesehindamise töörühmade tegevust;

2.1.6        Kogub, analüüsib ja vajadusel edastab informatsiooni koolitöötajatele või töörühmadele, mis on vajalik arengukava koostamisel ja enesehindamise töögruppidele juhtidele;

2.1.7        Korraldab juhenddokumentide, ankeetide vms vormide koostamist, mis onvajalikud informatsiooni, arvamuste või hinnangute kogumiseks arengukava koostamisel ja enesehindamise läbiviimiseks;

2.1.8        Koostab gümnaasiumi arenguks vajalike invetseeringute projekti;

2.1.9        Valmistab ette gümnaasiumi arenguks vajalike projektide läbiviimise ettepanekud;

2.2  Täiendavad ülesanded

Arendusjuht

2.2.1        osaleb kõigil administratsiooni, juhtkonna, töörühmade töökoosolekutel;

2.2.2        valmistab ette ja viib läbi gümnaasiumi arenguks vajalike hangete konkursid.

2.2.3        teeb koostööd kooli pidaja arendusosakonnaga, teiste koolide arendusjuhtidega;

2.2.4        osaleb gümnaasiumi üldtööplaani koostamisel;

2.2.5        osaleb gümnaasiumi koolituskava koostamisel.

3. Kohustused

Arendusjuht on kohustatud:

3.1 täitma oma tööülesandeid piisava hoolsusega, tähtaegselt ja korrektselt;

3.2  hoidma saladuses temale seoses personalitööga teatavaks saanud informatsiooni;

3.3 informeerima viivitamatult kooli direktorit olukordadest, mis takistavad täitmast tööülesandeid;

3.4 osalema gümnaasiumi sisekoolitustel ja tööandja lähetusel koolitustel väljaspool gümnaasiumi töötaja professionaalsuse tõstmise eesmärgil;

4. Õigused

Arendusjuhil on õigus

4.1 teha tööandjale soovitusi ja ettepanekuid töötingimuste parandamiseks;

4.2 keelduda tööst, mis pole seotud töö üldise iseloomuga ja käesolevas ametijuhendis sätestatud või  milleks pole teda välja õpetatud.

4.3 kasutada ametiülesannete täitmiseks tööandja poolt antud töövahendeid;

4.4 saada tööandjalt tööks vajalikku informatsiooni sh koolitöötajate kontaktandmete kohta.

5. Vastutus

5.1 Arendusjuht vastutab oma tegevuses seaduslikkuse ja käesolevas ametijuhendis fikseeritud tööülesannete ja -kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

6. Arendusjuhi ametikohal töötajale esitatud nõuded

Arendusjuht

6.1 soovib ja oskab gümnaasiumi töötajatega ja külastajatega viisakalt ja tasakaalukalt suhelda;

6.2 oskab vormistada dokumente;

6.3 valdab eesti keelt C1 tasemel (muukeelse hariduse omamisel);

6.4 oskab kasutada arvutit, andmetöötluse ja teksti koostamise tarkvaraprogramme ja internetipõhiseid digitaalkeskkondi.

7. Allakirjutanud kinnitavad, et on aru saanud käesoleva ametijuhendi sisust, eesmärkidest, sätetest, nõuetest ning pooltel ei esine takistusi, mis ei võimalda käesolevat ametijuhendit täita.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s