Lisa 4 Õpilaste tugisüsteem

Sillamäe Gümnaasiumi õppekava lisa 4

 

Sillamäe  Gümnaasiumi

õpilaste tugisüsteem

 

Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste tugisüsteemi moodustavad Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas ptk 4 ja haridusvaldkonna õigusaktidest lähtuv spetsialistide tegevus õpilaste arengu toetamisel.

Tugisüsteemi eesmärgiks on õpilase arengu igakülgne toetamine, et aidata õpilasel omandada nõutavad teadmised ja oskused.

 

1.      Tugisüsteem

Sillamäe Gümnaasiumi tugisüsteemi moodustavad tegevused ja tugisüsteemis osalevad spetsialistid :

1.1  Õppekorralduslik nõustamine

1.2  Aineõpetajate individuaalsed või grupikonsultatsioonid.

1.3  Psühholoogiline nõustamine.

1.4  Individuaalne õppekava.

1.5  Kooliarst ja medõde.

1.6  Karjääriõpetus ja- nõustamine.

1.7  Arenguvestlused.

.

2.      Tugisüsteemi osalised

2.1 Aineõpetajad – regulaqarsed individuaalsed või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt toimuvad vastavalt kinnitatud konsultatsioonigraafikule (vähemalt üks  45-minutiline  aineõpetaja konsultatsioon 1 nädalas);

2.2  Psühholoog – psühholoogiline nõustamine.

2.3  Klassijuhataja toetab õpilasi nende toimetulekuprobleemide korral:

 • käitumis- ja suhtlemisraskused,
 • kooli kodukorra (õppetööst osavõtt jne) mittetäitmine jms.
 • Arenguvestluste läbiviimine;

2.4  Aineõpetajad – individuaalne õppekava rakendatakse vastavalt määrusele.

2.5  Kooli medõde töötavad vastavalt kinnitatud graafikule

2.6  Karjäärinõustamine.

3.      Tugisüsteemi toimimine

Õpilaste nõustamine ja õpiabi aitab luua õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

Õpilastel on võimalik vajadusel saada nõu ja õpiabi järgmistes vormides:

3.1 Õpilase õppekorralduse alane nõustamine ja teavitamine toimub gümnaasiumi õppesekretäri (kantselei), klassijuhataja ja õppesuunajuhtide koostöös.

Teavitamisel juhindutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 55 sätestatust. Õpilaste ja vanemate teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud korra kohaselt. Teavitamisel järgitakse „Avaliku teabe seaduses“ ning „Haldusmenetluse seaduses“ teavitamisele sätestatut.

Gümnaasiumis on tagatud õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning juhendamine ja nõustamine õppetööd käsitlevates küsimustes.

Gümnaasiumis on õpilasel võimalus saada õppekorralduse kohta infot ja nõuandeid. Õpingutega seotud nõustamine on korraldatud õppealajuhataja ja õpilasnõustajate poolt.

Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks õppeveerandi või poolaasta algul.

Gümnaasiumis on korraldatud õpilaste teavitamine edasiõppimisvõimalustest ja tööturu üldistest suundumustest nii koolihoones paigaldatud infostendide, kooli kodulehe kui tunniväliste tegevuste kaudu sh karjääriteenuste osutamise kaudu (sh karjääriõpetuse valikkursus).

Gümnaasiumi raamatukogus on õpilaste karjäärialase inforemeerimise stend.

3.2 Individuaalsed ja/või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt, klassijuhatajatelt ja kooli juhtkonnalt.

 

3.3 Psühholoogiline nõustamine – õpilane saab infot ja nõu:

 • õppetööga toimetuleku osas;
 • huvid ja võimed;
 • õpioskused;
 • õppekava jõukohasus;
 • psühholoogilise toimetuleku osas: konfliktid, stress, kriisiolukorrad  jne;
 • kutsevaliku ja kutsesobivuse alane nõustamine;
 • lapsevanemate nõustamine samades probleemides;

 

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on õpilaste toetamine õpiraskuste ennetamiseks või nende ületamiseks.

Koostöös klassijuhatajaga planeeritakse tegevused õpiabivajaduste väljaselgitamisel. Õpilast jälgitakse samuti aineõpetajate ja klassijuhataja poolt, et õigeaegselt välja selgitada ohud ja märgid õpilase õpihuvi kadumisel vms probleemide ennetamiseks.

 

3.4 Arenguvestlus koos lapse ja lapsevanemaga. Usalduslikus ja koostööd toetavas õhkkonnas analüüsitakse õpilase arengut, tuuakse välja arenguvõimalused ja kavandatakse edasist tegevust õpilase arengu huvides ja toetuseks. Arenguvestlused viib läbi klassiuhataja vastavalt õpilasega läbiviidava arenguvestluse korrale.
3.5 Individuaalne õppekava – on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel.

Individuaalne õppekava määratakse gümnaasiumiastmes õpilasele, kellel on kooli õppekavaga võrreldes kõrgendatud nõuded õppesisule.

Individuaalse õppekava koostamist ja rakendamist võib taotleda õpilane või alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja.

Ettepaneku direktorile õpilasele individuaalse õppekava rakendamise kohta teeb klassijuhataja.

Individuaalse õppekava määramisel ja koostamisel lähtutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 18 sätestatust ning  „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 13 sätestatust.

Individuaalse õppekava rakendamine tugimeetmena „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 lõikes 3 sätestatud tähenduses toimub „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 lõigetes 1 kuni 9 ja § 12 lõikes 1 sätestatud tingimustel ja korras.

3.6 Õpilase tervisealase nõustamisega tegeleb gümnaasiumi medõde. Kooli medõe vastuvõtul osutab medõde meditsiinilist abi ja nõustab.

3.7 Karjäärinõustamisega tegelevad gümnaasiumis õppealajuhataja, psühholoog, klassijuhataja ja karjäärikoordinaator ja huvijuht.

Karjäärialane nõustamine on korraldatud mitmete tegevuste kaudu.

 • Õppekava läbiva teemana käsitletakse karjääriplaneerimise temaatikat ainetundides.
 • Õpilaste õppekäigud õppeasutustesse või ettevõtetesse.
 • Praktikute kutsumine ainetundidesse sh “Tagasi kooli” projekti raames;

Karjääriteenuse kaudu aidatakse õpilasel saada tuge, kui õpilane vajab abi või nõu:

 • õppesuuna või valikainete valikul,
 • oma tuleviku ja karjääri planeerimisel,
 • kui õpilane kahtleb oma valitud suuna sobivuses,
 • oma õpingute ühildamisel töö või õppekavavälise tegevusega,
 • statsionaarsest õppest mittestatsionaarsesse ülemineku kohta või kooli lõpetamiseks eksternina,
 • individuaalsel õppekaval õppimise ja individuaalse õppekava taotlemise kohta,
 • õppekavavälise tegevuse või õppimisvõimaluste otsimise kohta,
 • eneseanalüüsi koostamisel,
 • vestlusteks valmistumisel.

Tulenevalt huvijuhi pädevusest, vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.11.2000. a määrusele „Õpetajate koolituse raamnõuded“ § 24 on huvijuht, aga ka klassijuhataja,  projektijuht ja karjäärikoordinaator abiks õpilastele, et:

1) toetada nende osalemist erinevates noorteprojektides ja -programmides ning rahvusvahelises suhtluses;

2) olla õpilase usaldus- ja kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga;

3) vahendada õpilastele vajalikku informatsiooni vabaajategevuse ja kutsesuunitluse alal;

4) toetada õpilasi eluaegse õppe põhimõtte väärtustamisel.

Karjääriteenistuse hulka kuulub ka karjääriplaneerimise valikkursus ning üldisem karjääriinfo kättesaadavuse korraldamine sh info õppeasutuste kohta, kus on võimalik jätkata õpinguid peale gümnaasiumi või kus saab õppida õppekavaväliselt.

Nõustamine on kavandatud pedagoogide tööplaanides ja kooli üldtööplaanis, konkreetsed kohtumised tuleb õpilastel pedagoogidega eelnevalt kokku leppida.

 

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s