9. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted

9.1 Õpetaja töökava koostatakse kooli õppekava ainekavade alusel lähtudes „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ olevates ainekavades sätestatud põhimõtetest õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisele ja korraldamisele.

9.2 Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni jõudmist.

9.3 Õpetaja töökavas toob õpetaja esile õppe sisu ja õpitulemuste jaotumise õppe käigus.

9.4 Töökava on tegevuskava, mis kajastab õpitulemusi, ajakulu, õppe sisu ja õppetegevusi, lõimingut, .

9.5 Õpetaja töökava koostatakse gümnaasiumis enne uue kursuse algust.

9.6 Õpetaja töökava on kõigile asjast huvitatutele, sh õpilastele kättesaadav uue kursuse või õppeveerandi esimesest päevast alates.

9.7 Õpetaja töökava koostamist ja täitmist nõustab kooli õppealajuhataja.

9.8 Õpetaja töökava soovitusliku vormi kehtestab direktor.

9.9 Õpetaja töökavas esitatavad andmed:

1) õppe eesmärgid, sh üldpädevuste saavutamisega seotud eesmärgid;

2) taotletavad õpitulemused;

3) meetodid, tegevused;

3) ajaline plaan õppetunni ja/või nädalate kaupa;

4) tunnis/nädalas läbitavad teemad, alateemad;

5) olulised mõisted;

6) lõiming;

7) kasutatav õppevara;

8) tagasiside ja hindamine;

9) õpetamise ja hindamise erisused.

9.10 Töökava tabeli soovituslik vorm

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s