Huvijuhi ametijuhend

Huvijuhi ametijuhend

Ametikoha nimetus:                          huvijuht

Koht gümnaasiumi struktuuris:        direktori alluvuses

Aruande kohustus:                             direktorile

Asendaja:                                           huvijuht

 1. Huvijuht kuulub gümnaasiumi juhtkonda, on administratsiooni töötaja

 ja teeb vahetut koostööd gümnaasiumi direktoriga, sh

1.1  vajadusel nõustab direktorit huvitegevuse ja noorsootöö küsimustes;

1.2  informeerib regulaarselt direktorit huvitegevuse ja noorsootöö valdkonnas toimuvast.

2. Huvijuht järgib käesolevas ametijuhendis määratletud ülesandeid sh:

2.1            osaleb gümnaasiumi arendustegevuses,

2.2            gümnaasiumi enesehindamiseses,

2.3            gümnaasiumi koostöös teiste õppeasutuste ja organisatsioonidega,

2.4            teeb koostööd õpetajate ja teiste koolitöötajatega,

2.5            algatab huvitegevuse ja noosrootöö valdkonnas tarvilikke uuendusi,

2.6            tegeleb kavakindlalt õpetajate nõustamisega huvitegevusevaldkonnas

2.7            kavandab ja korraldab huvitegevuse ja noorsootöö valdkonna tegevusi, koostab vastavate sündmuste kava (üldtööplaani huvitegevuse osa).

3.        PÕHIFUNKTSIOONID

3.1    Huvijuht täidab järgmisi põhifunktsioone:

1)      kavandab ja korraldab huvitegevuse ja noorsootöö valdkonna tegevusi ,

2)      osaleb gümnaasiumi juhtimises juhtkonna liikmena;

3)      korraldab õppekavas ja üldtööplaanis püstitatud eesmärkide täitmiseks ülekoolilisi  üritusi, aktusi, kontserte, kohtumisi jms traditsioonilisi ja ühekordseid üritusi  ja aktsioone,

4)      huvitegevuse ja noorsootöö dokumendihaldus ja asjaajamine.

 3.2 Huvitegevuse ja noorsootöö kavandamine ja korraldamine. Gümnaasiumi õppekavas sätestatud eesmärkide täitmiseks huvijuht:

3.2.1        koostab gümnaasiumi üldtööplaani huvitegevuse ja noorsootöö õppeaasta plaani projekti;

3.2.2        koostab ringide toimumise graafiku lähtudes gümnaasiumi päevakavast ja ringide tegevuse kavadest ja kontrollib selle täitmist;

3.2.3        korraldab õpilaste arengu toetamiseks vajalikke tegevusi,

3.2.4        korraldab õpilaste osavõtu huvitegevuse valdkondade konkurssidest;

3.3 Juhtkonna liikmena huvijuht:

3.3.1        osaleb gümnaasiumi arengukava väljatöötamisel juhtides arengukava koostöö töörühma tööd;

3.3.2        nõustab aineõpetajaid ja klassijuhatajaid huvitegevuse ja noorsootöö valdkonnas;

3.3.3        teeb koostööd ja toetab koostegevust gümnaasiumi juhtkonna, spetsialistide klassijuhatajate ja õpetajatega lähtudes meeskonnatöö põhimõtetest;

3.3.4        osaleb aktiivselt direktori poolt korraldatavatel töökoosolekutel;

3.3.5        informeerib regulaarselt juhtkonda töökoosolukutel ja direktorit töökohtumistel enda tegevusest;

3.3.6        edastab õpetajatele huvitegevuse ja noorsootöö valdkonna informatsiooni;

3.3.7        korraldab koostöös klassijuhatajatega õpilastele ja vanematele vajaliku informatsiooni või nõustamise huvitegevuse ja noorsootöö valdkonnas;

3.3.8        kasutab gümnaasiumi infotehnoloogilisi ressursse informatsiooni saamiseks, salvestamiseks ja edastamiseks;

3.3.9        kasutab oma töös regulaarselt huvijuhi e-posti aadressi  ja teisi gümnaasiumi infotehnoloogia keskkondi.

 3.4 Sisehindamine ja sisekontroll. Gümnaasiumi põhimääruses ja õppekavas sätestatud eesmärkide ja nõuete täitmiseks, huvijuht

3.4.1        jälgib huvitegevuses ja noorsootöös kasutatavate ressursside ja vahendite kasutamise otstarbekust ja eesmärgipärasust;

3.4.2        analüüsib huvitegevuse ja noorsootöö olukorda ja tulemusi ning teeb direktorile ettepanekuid vajalikeks tegevusteks olukorra või tulemuste parandamise eesmärgil;

3.4.3        peab ringijuhtide tööajatabelit;

3.4.4        esitab arvestusperioodile järgneva kuu 5ndaks kuupäevaks direktorile ringijuhtide tööaja arvestuse tabeli;

3.5 Huvitegevuse ja noorsootöö dokumendid ja asjaajamine. Gümnaasiumi dokumendihalduse tõrgeteta toimimise eesmärgil, huvijuht:

3.5.1        järgib gümnaasiumi asjaajamise korda;

3.5.2        peab huvitegevuse ja noorsootöö dokumendikaustu ja rakendusraamatuid ning tagab dokumentide nõuetekohase vormistuse;

3.5.3        dokumenteerib kõik gümnaasiumi üldtööplaanis kajastatud huvitegevuse ja noorsootöö sündmused ja tegevused, tagades gümnaasiumi tegevuse jälgitavuse ja analüüsi;

3.5.4        valmistab ette ja esitab enne õppeaasta algust õppenõukogule kinnitamiseks gümnaasiumi huvitegevuse ja noorsootöö üldtööplaani projekti;

3.5.5        valmistab ette ja vajadusel esitab gümnaasiumi kodukorra muudatusettepanekud;

3.5.6        valmistab ette huvitegevust ja noorsootööd puudutavate direktori käskkirjade või õppenõukogu otsuste projektid;

3.5.7        esitab direktorile kinnitamiseks õpilaste mõjutamist või tunnustamist käsitlevate otsuste projektid;

3.5.8        vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord poolaastas, valmistab ette ja esitleb huvitegevuse ja noorsootöö informatsiooni hoolekogu koosolekul ja teistel nõupidamistel, millest võtab osa või korraldab direktor;

4. Täiendavad ülesanded. Huvijuhi ametiülesannate kvaliteetseks täitmiseks ja professionaalseks arenguks huvijuht:

4.1     teeb regulaarselt eneseanalüüsi koostades vähemalt üks kord õppeaasta jooksul kirjaliku eneseanalüüsi ja esitab eneseanalüüsi enne arenguvestlust direktorile;

4.2     osaleb direktori poolt läbiviidaval arenguvestlusel;

4.3     arendab oma IKT kasutamise oskusi;

4.4     arendab süstemaatiliselt  ja pidevalt eesti keele oskust;

4.5     arendab suhtlemise ja meeskonnatöö oskusi.

 5. Huvijuhi ametikohal töötajale esitatavad nõuded

Huvijuht

5.1 soovib ja oskab gümnaasiumi töötajatega ja külastajatega viisakalt ja tasakaalukalt suhelda;

5.2 oskab käsitleda IKT- ja sidevahendeid;

5.3 on võimeline pingesituatsioonis operatiivselt ja adekvaatselt reageerima;

5.4 valdab eesti keelt vähemalt C1 tasemel (muukeelse hariduse omamisel);

5.5 omab kõrgemat pedagoogilist haridust;

5.5 on läbinud juhtimiskoolituse.

6. Allakirjutanud kinnitavad, et on aru saanud käesoleva ametijuhendi sisust, eesmärkidest, sätetest, nõuetest ning pooltel ei esine takistusi, mis ei võimalda käesolevat ametijuhendit täita.

7. Käesoleva ametijuhendi läbivaatamine ja muutmine toimub vastavalt vajadusele iga

õppeaasta alguses.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s