12. Rakendussätted

12.1 Kooli õppekava jõustub alates direktori poolt allkirjastatud käskkirjaga määratud kuupäevast.

12.2  2012/2013 õppeaastal lähtutakse 12. klassis õppesisu ja õpitulemuste osas Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruses nr 56 „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava” (RT I 2002, 20, 116; 2007, 61, 392) sätestatud õppesisust ja õpitulemustest.

12.3  Ainekavad viiakse kooskõlla uue kehtiva gümnaasiumi riikliku õppekavaga ja sätestatakse konkretiseeritud õpitulemused klassiti ja kujundava hindamise kriteeriumid paralleelselt igapäevase õppe- ja kasvatustegevusega alates 01.09.2012 kuni 01.09.2013.

12.4 Valikkursuste ainekavad koostatakse ja lisatakse kooli õppekavasse enne vastava valikkursuse toimumist.

12.5 Kooli õppekava üldosa täiendamine ja puuduvate ainekavade koostamine toimub kuni 01.09.2013. a.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s