Vastuvõtu kord

Kinnitatud Sillamäe Linnavalituse poolt 31.mail 2012. a määrus nr 8

Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõike 5, Haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel ja kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 29.märtsi 2011.a määrusega nr 53 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“.

§ 1. Üldsätted

 Õpilase kooli vastuvõtt toimub haridus- ja teadusministri määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätete järgi ja määruses kehtestamata osas käesoleva vastuvõtu tingimuste ja korra alusel.

§ 2. Taotluse vorm ja esitamise tähtaeg

 (1)   Taotluse vormid kinnitab gümnaasiumi direktor.

(2)   Taotlus 10. klassi vastuvõtmiseks esitatakse gümnaasiumi kantseleisse sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanema poolt pärast põhikooli lõputunnistuse saamist ajavahemikul 18. juunist kuni 28. juunini.

(3)   Gümnaasiumi 11. ja 12. klassidesse vastuvõtmiseks (sh ületuleku puhul) esitatakse dokumendid hiljemalt 25. augustiks.

(4)   Taotlus mittestatsionaarses õppevormis õppimiseks esitatakse hiljemalt 1. septembriks.

(5)   Õppeaasta kestel teisest koolist ületuleku puhul esitatakse taotlus hiljemalt 5 tööpäeva jooksul teisest koolist lahkumisest alates.

§ 3. Õpilase nimekirja arvamine

 (1)   Õpilase  nimekirja arvamise otsustab gümnaasiumi direktor.

(2)   Vastuvõetud isikute nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga.

(3)   10. klassi vastuvõetud õpilased arvab direktor

gümnaasiumi õpilaste nimekirja 1. septembril.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s