Õppealajuhataja ametijuhend

Õppealajuhataja ametijuhend

Ametikoha nimetus:                          õppealajuhataja

Koht gümnaasiumi struktuuris:        direktori alluvuses

Aruande kohustus:                             direktorile

Asendaja:                                           arendusjuht

 1.Õppealajuhataja kuulub gümnaasiumi juhtkonda, on administratsiooni töötaja ja teeb vahetut koostööd gümnaasiumi direktoriga, sh

1.1  vajadusel nõustab direktorit õppe- ja kasvatustöö küsimustes;

1.2  informeerib regulaarselt direktorit õppe-ja kasvatustöös toimuvast.

2. Õppealajuhataja järgib ametijuhendis määratletud ülesandeid sh:

2.1            osaleb gümnaasiumi arendustegevuses,

2.2            gümnaasiumi enesehindamiseses,

2.3            gümnaasiumi koostöös teiste õppeasutuste ja organisatsioonidega,

2.4            teeb koostööd õpetajate ja teiste koolitöötajatega,

2.5            algatab õppetegevuses tarvilikke uuendusi,

2.6            tegeleb kavakindlalt õpetajaskonna nõustamisega metoodilises tegevuses ja pedagoogide täienduskoolituse kavandamisega.

3.        PÕHIFUNKTSIOONID

3.1    Õppealajuhataja täidab järgmisi põhifunktsioone:

1)      õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ja korraldamine,

2)      osalemine gümnaasiumi juhtimisel juhtkonna liikmena ja pedagoogide töö korraldamine;

3)      õppe- ja kasvatustegevuse sisekontroll (seire),

4)      õppe- ja kasvatustegevuse asjaajamine.

3.2 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ja korraldamine. Gümnaasiumi õppekavas sätestatud eesmärkide täitmiseks õppealajuhataja:

3.2.1        koostab õppeperioodide tunniplaanid lähtudes gümnaasiumi õppekavast ja tagab selle elluviimise;

3.2.2        korraldab gümnaasiumi õppekava arendamiseks vajalikke tegevusi, algatab õppekava muudatuste sisseviimise;

3.2.3        korraldab õppeprotsessi tõrgeteta toimumise, vajadusel korraldab õpetajate asendamise, õppegruppide ühendamise, klassiruumide vahetuse jms, mis on vajalik õppeprotsessi läbiviimiseks ja/või õpilaste turvalisuse tagamiseks;

3.2.4        korraldab õpilastele ja vajadusel vanematele vajalikke koosolekuid, õpetajate konsultatsioone või kohtumisi administratsiooniga;

3.2.5        korraldab õpilaste olümpiaadidest, õpilasvõistlustest ja õppimisega seotud konkursidest osavõtu;

3.2.6        korraldab õpilaste eksamiteks registreerimise, kooli- ja riigieksamite ettevalmistamise ja läbiviimise;

3.3 Juhtkonna liikmena pedagoogide töö korraldamisel ja pedagoogidevahelise koostöö koordineerimisel õppealajuhataja:

3.3.1        osaleb gümnaasiumi arengukava väljatöötamisel ja tagab arengukava tulemusliku täitmise õppe- ja kasvatustöö valdkonnas juhtides arengukava õppe-kasvatustöö töörühma tööd;

3.3.2        koostab õpetajate koolituskava, kooskõlastab õpetajate koolitustel osalemise taotlusi;

3.3.3        nõustab gümnaasiumi õpetajaid  õppe- ja kasvatustöö küsimustes, vajadusel teeb ettepanekuid õpetajale mentori või toetava kolleegi määramiseks;

3.3.4        koordineerib õppesuunajuhtide tegevust, õppetoolide või pedagoogide töörühmade metoodilist tegevust;

3.3.5        teeb koostööd ja toetab koostegevust gümnaasiumi juhtkonna, spetsialistide klassijuhatajate ja õpetajatega lähtudes meeskonnatöö põhimõtetest;

3.3.6        osaleb aktiivselt direktori poolt korraldatavatel töökoosolekutel;

3.3.7        informeerib regulaarselt juhtkonda töökoosolukutel ja direktorit töökohtumistel enda tegevusest;

3.3.8        edastab õpetajatele õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikku informatsiooni;

3.3.9        korraldab koostöös klassijuhatajatega õpilastele ja vanematele vajaliku õppe- ja kasvatustegevust puudutava kättesaadavuse;

3.3.10    kasutab gümnaasiumi infotehnoloogilisi ressursse informatsiooni saamiseks, salvestamiseks ja edastamiseks;

3.3.11    kasutab regulaarselt õppealajuhataja e-posti aadressi

 3.4 Sisehindamine ja sisekontroll. Gümnaasiumi põhimääruses ja õppekavas sätestatud eesmärkide ja nõuete täitmiseks, õppealajuhataja

3.4.1        koostab õppe- ja kasvatustöö sisehindamise ja sisekontrolli (seire) aastakava ning esitab selle direktorile kinnitamiseks;

3.4.2        jälgib õppekasvatustöös kasutatavate ressursside (õppematerjalid, -vahendid jms) kasutamise otstarbekust ja eesmärgipärasust;

3.4.3        teostab gümnaasiumis sisekontrolli ning korraldab sisehindamist õppe- ja kasvatustöö valdkonnas;

3.4.4        analüüsib õppe- ja kasvatustöö olukorda ja tulemusi ning teeb direktorile ettepanekuid vajalikeks tegevusteks olukorra või tulemuste parandamise eesmärgil;

3.4.5        peab õpetajate tööajatabelit ja tundide asenduspäevikut;

3.4.6        esitab arvestusperioodile järgneva kuu 5ndaks kuupäevaks direktorile õpetajate tööaja arvestuse  ja asendustundide tabeli;

3.5 Õppe- ja kasvatustöö dokumendid ja asjaajamine. Gümnaasiumi dokumendihalduse tõrgeteta toimimise eesmärgil, õppealajuhataja:

3.5.1        järgib gümnaasiumi asjaajamise korda;

3.5.2        peab õppe-kasvatuse funktsiooni dokumendikaustu ja rakendusraamatuid ning tagab dokumentide nõuetekohase vormistuse;

3.5.3        dokumenteerib kõik gümnaasiumi tähtsamad õppe- ja kasvatustegevused, tagades gümnaasiumi tegevuse jälgitavuse ja analüüsi;

3.5.4        valmistab ette ja esitab õppenõukogule kinnitamiseks gümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö üldtööplaani;

3.5.5        teostab regulaarselt e-kooli täitmise seiret ja vajadusel teeb direktorile ettepanekud vajalike meetmete rakendamiseks tagamaks e-kooli nõuetekohane täitmine õpetajate poolt

3.5.6        valmistab ette ja vajadusel esitab gümnaasiumi kodukorra muudatusettepanekud õppenõukogule arvamuse avaldamiseks;

3.5.7        valmistab ette õppe- ja kasvatustegevust puudutavate direktori käskkirjade või õppenõukogu otsuste projektid;

3.5.8        esitab direktorile kinnitamiseks õpilaste mõjutamist või tunnustamist käsitlevate otsuste projektid;

3.5.9        vastavalt vajadusele valmistab ette ja esitleb õppe- ja kasvatustöö informatsiooni hoolekogu koosolekul ja teistel nõupidamistel, millest võtab osa või korraldab direktor;

 4. Täiendavad ülesanded. Õppealajuhataja ametiülesannate kvaliteetseks täitmiseks ja professionaalseks arenguks õppealajuhataja:

4.1     Teeb regulaarselt eneseanalüüsi koostades vähemalt üks kord õppeaasta jooksul kirjaliku eneseanalüüsi ja esitab eneseanalüüsi enne arenguvestlust direktorile;

4.2     Osaleb direktori poolt läbiviidaval arenguvestlusel;

4.3     Arendab oma IKT kasutamise oskusi;

4.4     Arendab süstemaatiliselt  ja pidevalt eesti keele oskust;

4.5     Arendab suhtlemise ja meeskonnatöö oskusi.

 5. Õppealajuhataja ametikohal töötajale esitatavad nõuded

Õppealajuhataja

5.1 soovib ja oskab gümnaasiumi töötajatega ja külastajatega viisakalt ja tasakaalukalt suhelda;

5.2 oskab käsitleda IKT- ja sidevahendeid;

5.3 on võimeline pingesituatsioonis operatiivselt ja adekvaatselt reageerima;

5.4 valdab eesti keelt vähemalt C1 tasemel (muukeelse hariduse omamisel);

5.5 omab kõrgemat pedagoogilist haridust;

5.5 on läbinud juhtimiskoolituse.

6. Allakirjutanud kinnitavad, et on aru saanud käesoleva ametijuhendi sisust, eesmärkidest, sätetest, nõuetest ning pooltel ei esine takistusi, mis ei võimalda käesolevat ametijuhendit täita.

7. Käesoleva ametijuhendi läbivaatamine ja muutmine toimub vastavalt vajadusele iga õppeaasta alguses.

 

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s